Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Arrondissementsrechtbank
facebook facebook
  • Register

Organisatie

Per gerechtelijk arrondissement is er een arrondissementsrechtbank. In totaal telt België 27 arrondissementsrechtbanken. De arrondissementsrechtbank is samengesteld uit de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, de voorzitter van de arbeidsrechtbank en de voorzitter van de rechtbank van koophandel uit het arrondissement in kwestie. Afwisselend zetelt per gerechtelijk jaar één van deze drie magistraten de arrondissementsrechtbank voor (art. 75 Ger.W.).

Het OM wordt waargenomen door de procureur des Konings.


Bevoegdheid

De arrondissementsrechtbank heeft tot taak om bevoegdheidsgeschillen tussen de vrederechter, de politierechtbank, de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel te regelen. Dit zowel in eerste aanleg als in beroep, zelfs bij verstek.

Bevoegdheidsgeschillen kunnen ontstaan op het vlak van de materiële of de territoriale bevoegdheid:

  • De materiële bevoegdheid is de bevoegdheid die aan een bepaald rechtscollege is toegewezen om over een bepaald geschil te oordelen. Dit zal afhangen van het onderwerp (bvb. faillissement, echtscheiding etc.) en de waarde van de vordering (bvb. meer of minder dan 1.860 euro) of de hoedanigheid van partijen (handelaar of niet-handelaar) (art. 9 Ger.W.).
  • De territoriale bevoegdheid is de bevoegdheid die aan een bepaald rechtscollege voor een bepaald territorium of rechtsgebied toebehoort (art. 10 Ger.W.). De hoofdregel is dat de rechtbank van de woonplaats van de verwerende partij territoriaal bevoegd is (art. 624, 1° Ger.W.). Partijen kunnen in een bevoegdheidsovereenkomst of - beding steeds een andere bevoegde rechter aanwijzen, behoudens uitzonderingen van dwingend recht (bvb geschillen tussen echtgenoten) of van openbare orde (zoals faillissement, beslag, fiscale zaken)


Rechtspleging

Een bevoegdheidsgeschil kan enkel aan de arrondissementsrechtbank worden voorgelegd door een gerechtelijke beslissing. Dit kan op twee manieren. Enerzijds zal een rechtbank een zaak naar de arrondissementsrechtbank sturen, wanneer hij ambtshalve meent dat hij onbevoegd is. Anderzijds zal de rechtbank de zaak naar de arrondissementsrechtbank sturen, wanneer één van de partijen de exceptie van onbevoegdheid opwerpt en indien de eisende partij om deze verzending vraagt (zoniet beslecht de rechtbank zelf het bevoegdheidsgeschil).

Tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbank staat enkel een voorziening in cassatie open en dit door de procureur-generaal bij het hof van beroep.

Nadat de arrondissementsrechtbank de zaak naar de bevoegde rechtbank heeft verwezen, kan deze laatste zich niet meer onbevoegd verklaren. 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.