Organisatie

Per gerechtelijk arrondissement is er 1 rechtbank van koophandel. In totaal telt België 27 rechtbanken van koophandel. De adressen van deze rechtbanken vindt u hier. De rechtbank bestaat uit beroepsrechters (rechters in de rechtbank van koophandel), en lekenrechters (rechters in handelszaken). De beroepsrechters zijn voor het leven benoemd. De lekenrechters zijn bedrijfsleiders en handelaars die tijdelijk als magistraat zijn aangesteld. Aan het hoofd van de beroepsrechters staat een voorzitter die de kort geding zaken behandelt, één of meer ondervoorzitters, en de rechters. Aan het hoofd van de lekenrechters staat ook een voorzitter die onder hun midden wordt verkozen.

De rechtbank van koophandel bestaat uit twee of meerdere kamers. Elke kamer behandelt een bepaald soort van zaken, zodat specialisatie mogelijk wordt. Elke kamer is samengesteld uit een beroepsrechter en twee lekenrechters. Er is ook een bureau voor rechtsbijstand (art. 86 Ger.W.). De voorzitter zetelt als kort geding- en als stakingsrechter.

Het OM bij de rechtbank van koophandel wordt waargenomen door de procureur des Konings.


Bevoegdheid

De rechtbank van koophandel heeft een algemene bevoegdheid om kennis te nemen van alle vorderingen tussen ondernemingen (bvb. handelaars en handelsvennootschappen) en dit ongeacht de waarde van het geschil (art. 573), voor zover het geschil betrekking heeft op een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van het doel van de onderneming, en het geschil niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges valt.

Ook inzake geschillen betreffende wisselbrieven en orderbriefjes heeft de rechtbank van koophandel een algemene bevoegdheid en dit ongeacht de hoedanigheid van partijen en ongeacht de waarde van de vordering.

De rechtbank van koophandel heeft ook een bijzondere bevoegdheid. Het neemt immers kennis van:

  • Geschillen i.v.m. een vennootschap en geschillen tussen de vennoten van een vennootschap
  • Vorderingen m.b.t. zee- en binnenvaart
  • Vorderingen tot rechtzetting en schrapping van inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
  • Vorderingen inzake de handelingen van de Nationale Loterij
  • Vorderingen tussen ondernemingen met betrekking tot het auteursrecht, naburige rechten en het databankenrecht

De rechtbank van koophandel is daarenboven exclusief bevoegd voor geschillen en vorderingen die rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en procedures van gerechtelijke reorganisatie

De rechtbank van koophandel neemt tot slot ook kennis van het hoger beroep dat is ingesteld tegen beslissingen van de vrederechter bij geschillen tussen een eisende partij die geen handelaar is en een verwerende partij die wel een handelaar is.


Rechtsmiddelen

Tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel kan hoger beroep worden ingesteld bij het hof van beroep, indien de waarde van het geschil hoger is dan 2.500 euro.
 

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen voor de rechtbank van koophandel, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.