Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Vredegerecht
facebook facebook
 • Register

Organisatie

Per gerechtelijk kanton is er 1 vredegerecht. In totaal telt België 187 vredegerechten. De adressen van de vredegerechten vindt u hier.

Het vredegerecht bestaat uit een één alleenzetelende beroepsrechter (de vrederechter) die voor het leven is benoemd.

Er is geen Openbaar Ministerie bij het vredegerecht.

In elk rechtsgebied van een hof van beroep is er een algemene vergadering opgericht van alle vrederechters en politierechters van dat rechtsgebied (art. 340 e.v. Ger.W.)


Bevoegdheid

De vrederechter is algemeen bevoegd voor alle geschillen waarvan de waarde het bedrag van 2.500 euro niet overschrijdt (art. 590, lid 1 Ger.W.), met uitzondering van de vorderingen die behoren tot:

 • de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg
 • de bevoegdheid van de familierechtbank
 • de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
 • de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel
 • de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank

Daarenboven heeft de vrederechter ook een aantal bijzondere bevoegdheden die hem toelaten om kennis te nemen van bepaalde geschillen (en dit dus ongeacht hun waarde). Het betreft :

 • geschillen over onroerende goederen: (handels)huur en pacht, uitzetting, recht van voorkoop inzake pacht, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, bezitsvorderingen, begraafplaatsen en lijkbezorging, opeisingsrecht inzake leegstaande gebouwen, ruilverkaveling, grondwaterbeheer
 • Geschillen inzake kredietovereenkomsten
 • Geschillen inzake de betaling van leveringen van nutsvoorzieningen

Tot slot is de vrederechter ook uitsluitend bevoegd voor:

 • Dringende onteigeningen
 • Verzegeling en aanstelling van sekwesters
 • De bescherming van onbekwame meerderjarigen (aanstelling bewindvoerder, bescherming van geesteszieken, vaststellen van afwezigheid etc.)


Rechtsmiddelen

Tegen vonnissen van de vrederechter kan hoger beroep worden ingesteld indien de waarde van de vordering meer dan 1.860 euro bedraagt. Het hoger beroep wordt aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg. Indien de oorspronkelijke eisende partij geen handelaar is, de oorspronkelijk verwerende partij wél een handelaar, en de eisende partij in het ongelijk werd gesteld door het vredegerecht, dan kan hij er ook voor opteren om hoger beroep aan te tekenen bij de rechtbank van koophandel.
 

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen voor het vredegerecht, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.