Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Raad van State
facebook facebook
 • Register


WETGEVING

Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State


BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE

De Raad van State bestaat uit een afdeling wetgeving en een afdeling bestuursrechtspraak.

De afdeling wetgeving vervult de volgende taken:

 • Verlenen van adviezen aan de wetgevende vergaderingen, de federale regering en de gemeenschaps- en gewestregering over voorontwerpen van wetten en decreten
 • Opmaken van de tekst van voorontwerpen van wetten en decreten in opdracht van de Eerste Minister of de voorzitter van de gemeenschaps- of gewestregering
 • De coördinatie, codificatie en vereenvoudiging van wetgeving

De afdeling bestuursrechtspraak heeft de volgende bevoegdheden:

 • Beroepsinstantie voor vorderingen tot nietigverklaring ingesteld tegen akten en reglementen van administratieve overheden én cassatieinstantie voor verzoeken ingesteld tegen beslissingen die door administratieve rechtscolleges in laatste aanleg zijn gewezen
 • Instantie die uitspraak doet bij discussies over de bevoegdheden van provinciale en gemeentelijke overheden of openbare instellingen
 • Instantie die uitspraak doet over bepaalde geschillen in verband met de gemeentekieswet en de OCMW-wet
 • Instantie die uitspraak doet in geschillen over herstelvergoeding voor buitengewone schade
 • Instantie die uitspraak doet over strijdigheden tussen beslissingen van onder haar bevoegdheid ressorterende administratieve rechtscolleges
 • Instantie die uitspraak doet over klachten in het kader van de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven


HET ANNULATIEBEROEP

De Raad van State kan administratieve rechtshandelingen vernietigen wegens machtsoverschrijding. Wanneer de Raad van State machtsoverschrijding aanvaardt, dan vernietigt zij de bestreden bestuurshandeling en herstelt zij de geschonden wettigheid. De Raad zal zelf echter geen uitspraak doen over het subjectief recht van de verzoekende partij.

De vernietigingsgronden kunnen betrekking hebben op :

 • de externe wettigheid (formele wettigheid): de bevoegdheid en de naleving van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen
 • de interne wettigheid (materiële wettigheid): de inhoud van de bestuurshandeling en het met de bestuurshandeling nagestreefde oogmerk

De verzoekende partij zal moeten aantonen dat hij een belang heeft. De verzoeker moet blijk geven van een persoonlijk, rechtstreeks, griefhoudend en geoorloofd belang. Ook een functioneel belang is toegelaten ingeval het beroep wordt ingesteld door een openbaar mandataris.

Om ontvankelijk te zijn moet het beroep bovendien gericht zijn tegen een uitvoerbare beslissing, dan wel tegen de impliciete afwijzing van een aanvraag. Enkel annulatieberoepen gericht tegen besluiten van Belgische administratieve overheden kunnen worden behandeld.

Het annulatieberoep moet ingesteld worden op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen 60 dagen nadat de bestreden beslissing, reglement of besluit werd bekendgemaakt of betekend (bij gebreke hieraan vanaf de datum dat de verzoeker kennis er van kreeg).


PROCEDURE VOOR DE RAAD VAN STATE

Een procedure voor de Raad van State wordt aanhangig gemaakt door een verzoekschrift per aangetekende zending. Tegelijk dient een kopie van dit verzoekschrift naar de verwerende partij te worden verstuurd. Het verzoekschrift moet gedagtekend zijn en ondertekend door hetzij de partij zelf, hetzij door zijn advocaat. Het verzoekschrift moet tevens de identiteit van de verzoekende en verwerende partij vermelden, alsook op straffe van niet-ontvankelijkheid een nauwkeurige beschrijving van het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en middelen waarop het beroep of de aanvraag berust. Tevens dient een afschrift van de bestreden beslissing te worden gevoegd.

Bij het indienen van een verzoekschrift zijn rolrechten verschuldigd.

De tegenpartij beschikt vervolgens over een termijn van 60 dagen om een memorie van antwoord op te maken en het administratief dossier over te maken. De verzoekende partij heeft vervolgens een termijn van 60 dagen om een memorie van wederantwoord in te dienen.

Hierna zal de auditeur een verslag op stellen. Indien de auditeur tot verwerping van het beroep of tot onontvankelijkheid besluit dan dient de verzoekende partij binnen de 30 dagen een verzoek tot voortzetting van de procedure in te dienen. Binnen de 30 dagen na het verslag kan de verzoeker een laatste memorie indienen en de verwerende partij beschikt over een termijn van 30 dagen om hierop te antwoorden.

Vervolgens zal de Raad van State aan partijen een datum meedelen waarop de zaak in openbare terechtzitting zal worden opgeroepen. De terechtzitting is openbaar en partijen of hun advocaten mogen hun mondelinge opmerkingen overmaken. De voorzitter spreekt nadien de sluiting van de debatten uit neemt de zaak in beraad, en neemt een gemotiveerde uitspraak.

Schorsingsbevoegdheid: De Raad van State kan alvorens uitspraak te doen over het annulatieberoep de schorsing van de tenuitvoerlegging bevelen als er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of reglement kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte of het reglement een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

 

Wenst u een annulatieberoep in te stellen bij de Raad van State tegen een administratieve beslissing, neem dan gerust contact met ons op.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.