Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Raad voor vergunningsbetwistingen
facebook facebook
  • Register


WETGEVING

Artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor vergunningsbetwistingen


BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

De Raad doet als administratief rechtscollege uitspraak over beroepen tegen:

  • Beslissingen die in laatste administratieve aanleg zijn genomen door de Deputatie of de Vlaamse Regering, de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaren of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, waarbij een stedenbouwkundige - of verkavelingsvergunning wordt afgeleverd of geweigerd
  • Valideringesbeslissingen inzake as-builtattesten
  • Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen waarbij een constructie als 'vergund geacht' in het vergunningenregister wordt opgenomen of waarbij een dergelijke opname in het register wordt geweigerd


HOE OORDEELT DE RAAD?

De Raad kan een beslissing vernietigen wanneer die in strijd zou zijn met de regelgeving of stedenbouwkundige voorschriften (een wettigheidscontrole) of met de beginselen van behoorlijk bestuur. De Raad kan het bestuur dat de vernietigde beslissing genomen heeft, bevelen om een nieuwe beslissing te vellen binnen termijn die de Raad oplegt. De Raad kan hierbij:

  • Bepaalde onregelmatige of kennelijk onredelijke motieven aanwijzen die bij het nemen van een nieuwe beslissing niet meer kunnen in overweging genomen worden
  • Specifieke rechtsregels of - beginselen aanwijzen die bij het nemen van een nieuwe beslissing moeten in overweging  genomen worden
  • De procedurele handelingen omschrijven die voorafgaandelijk aan de nieuwe beslissing moeten worden gesteld


HOE VERLOOPT DE PROCEDURE?

Beroepen kunnen bij de Raad worden ingediend binnen de 45 dagen vanaf de betekening, de aanplakking of de opname in het register van de beslissing. Iedere belanghebbende persoon kan een beroep bij de Raad instellen.

Het beroep wordt ingeleid een verzoekschrift, waarbij een afschrift ervan eveneens moet worden verzonden naar de verwerende partij en de begunstigde van de vergunning.

De verwerende partij dient binnen de 30 dagen een antwoordnota op, waarbij de verzoeker een werderantwoordnota kan indienen binnen en vervaltermijn van 15 dagen.

Nadat deze nota's zijn uitgewisseld worden partijen door de Raad gehoord op een openbare terechtzitting. Daarna wordt de zaak in beraad genomen en wordt een uitspraak gewezen.

Tegen beslissingen van de Raad kan administratief cassatieberoep bij de Raad van State worden ingesteld.

 

Wenst u beroep in te stellen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen tegen een beslissing inzake verleende of geweigerde vergunningen, dan kan u hiervoor steeds contact met ons opnemen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.