Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Raad voor vreemdelingenbetwistingen
facebook facebook
  • Register


WETGEVING

Vreemdelingenwet : wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

De Raad voor vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Tegen elke beslissing die in toepassing van de Vreemdelingenwet wordt genomen kan een beroep worden ingediend bij de Raad.

De Raad is als enige bevoegd om uitspraak te doen over:


DE PROCEDURE IN VOLLE RECHTSMACHT

Tegen beslissingen van het CGVS inzake een aanvraag tot toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingstatus kan beroep worden ingesteld. De Raad heeft hierbij volle rechtsmacht. Dit betekent dat de Raad het geschil volledig aan een nieuw onderzoek zal onderwerpen en zich over de grond van het geschil zal uitspreken. De Raad kan de beslissing van het CGVS hervormen of bevestigen. De Raad kan dus de vreemdeling de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toekennen of weigeren.

Dit beroep moet worden ingesteld binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing. Indien de vreemdeling opgesloten is bedraagt de termijn 15 dagen.

In de regel moet dit beroep worden ingesteld door het indienen van een verzoekschrift per aangetekende zending aan de Raad. Indien de vreemdeling wordt vastgehouden kan het verzoekschrift ook aan de directeur van de strafinrichting worden afgegeven.

Het verzoekschrift wordt ingediend door de vreemdeling of diens advocaat en vermeldt (i) de naam, de nationaliteit, het verblijfsadres en de gekozen woonplaats in België van de vreemdeling, (ii) de vermelding van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld en het kenmerk van het dossier bij het CGVS, (iii) de uiteenzetting van de feiten en middelen die ter ondersteuning van het beroep worden aangevoerd, (iv) de keuze van de taal voor het horen ter terechtzitting, (v) de naam en de hoedanigheid van de persoon die het verzoekschrift heeft ondertekend.

Een rolrecht is verschuldigd, tenzij de vreemdeling van het Pro Deo systeem geniet.

Tijdens de procedure kunnen nieuwe gegevens worden aangevoerd ter ondersteuning van het beroep. Deze nieuwe gegevens moeten in het verzoekschrift worden vermeld en de vreemdeling moet aantonen waarom deze gegevens niet in een vroegere fase van de administratieve procedure konden worden aangevoerd.


DE ANNULATIEPROCEDURE

Tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken of het CGVS m.b.t. EU-onderdanen kan beroep worden ingesteld. De Raad beschikt hierbij enkel over een annulatiebevoegdheid (en schorsingsbevoegdheid). Dit betekent dat de Raad het onderzoek van het beroep zal beperken tot de wettigheid van de bestreden beslissing. De Raad kan een beslissing enkel vernietigen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Indien de Raad een beslissing vernietigt dan wordt deze beslissing geacht nooit te hebben bestaan, maar dit betekent niet dat de Raad een verblijfsrecht toekent, aangezien de Raad hiervoor niet bevoegd is. Bijkomend bij een annulatieberoep kan ook de schorsing (al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid) worden gevraagd. De Raad kan de schorsing (van de tenuitvoerlegging) van de bestreden beslissing bevelen, in afwachting van de definitieve uitspraak over de nietigverklaring.

Dit beroep moet worden ingesteld binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing. Indien de vreemdeling is opgesloten bedraagt de termijn 15 dagen.

In de regel moet dit beroep worden ingesteld door het indienen van een verzoekschrift per aangetekende zending aan de Raad. Indien een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt ingediend, kan dit ook per fax gebeuren.

Het verzoekschrift wordt ingediend door de vreemdeling of diens advocaat en vermeldt (i) de naam, nationaliteit, verblijfsadres en gekozen woonplaats in België van de vreemdeling, (ii) de vermelding van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld en het kenmerk van het dossier bij de verwerende partij, (iv) een uiteenzetting van de feiten en middelen die ter ondersteuning van het beroep worden aangevoerd, (vi) de keuze van de taal voor het horen ter terechtzitting, (v) de naam en hoedanigheid van de persoon die het verzoekschrift heeft ondertekend, (vi) indien een schorsing wordt gevraagd: een uiteenzetting van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel (MTHEN).

Een rolrecht is verschuldigd, tenzij de vreemdeling van het Pro Deo systeem geniet.

Nieuwe gegevens kunnen niet aan de Raad worden overgemaakt, aangezien de Raad zich bij het annulatieberoep tot een wettigheidscontrole beperkt (en de Raad aldus slechts rekening kan houden met gegevens die voorlagen op het ogenblik dat het bestuur de bestreden beslissing genomen heeft).


VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Na ontvangst van het verzoekschrift zal dit door de griffie worden onderzocht. Indien het verzoekschrift bepaalde onregelmatigheden vertoont zal de griffie vragen deze te regulariseren binnen de 8 dagen. Het verzoekschrift zal vervolgens aan het CGVS worden overgemaakt met het verzoek om het administratief dossier over te maken.

Indien de vreemdeling op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing vastgehouden is, dan kan een beroep worden ingediend volgens de versnelde procedure in volle rechtsmacht. Het verzoekschrift dient ingediend te worden binnen een termijn van 15 dagen na kennisgeving van de bestreden beslissing. Binnen de 3 werkdagen dient het CGVS zijn dossier aan de Raad over te maken. Er zal een arrest worden uitgesproken binnen de 5 werkdagen na sluiting van de debatten.

Indien de vreemdeling van oordeel is dat een uitspraak te laat zou komen indien dit via een gewone schorsingsprocedure zou gaan, dan kan de schorsing ook gevraagd worden bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN). Er zal dan zo snel mogelijk een terechtzitting worden georganiseerd waarna een arrest binnen de 48 en 72 uur zal volgen.

De griffie zal aan partijen meedelen wanneer het beroep ter terechtzitting zal worden behandeld. In bepaalde gevallen kan besloten worden om de procedure volledig schriftelijk te voeren, zonder dat een terechtzitting noodzakelijk wordt geacht (tenzij partijen binnen de 15 dagen na ontvangst van de gemotiveerde beschikking hiertoe verzoeken om toch gehoord te worden).

Op de terechtzitting dient de vreemdeling en/of zijn advocaat aanwezig te zijn. Wanneer de verzoekende partij niet verschijnt en niet vertegenwoordigd is wordt het beroep verworpen.

Het arrest wordt bij aangetekende zending verstuurd naar de woonplaats die werd gekozen voor de procedure.

Tegen een beslissing van de Raad kan een voorziening in cassatie wordt ingesteld bij de Raad van State.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.