Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Strafuitvoering
facebook facebook
  • Register

Algemeen

Er is sprake van overheidsaansprakelijkheid indien het foutief gedrag van een overheidsorgaan schade berokkent. Deze overheidsorganen kunnen de wetgevende, de uitvoerende of de rechterlijke macht zijn.

Het beginsel van de staatssoevereiniteit verzet zich er tegen dat vreemde staten voor de Belgische rechter kunnen worden gedagvaard in aansprakelijkheid van hun overheidsorganen.

Uitvoerende macht

De Belgische Staat kan aansprakelijk worden gesteld voor het foutief optreden van de uitvoerende macht.

Basisprincipes

Herstelvergoeding

 

Politie

Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

De overheid kan aansprakelijk worden gesteld voor het optreden van de politie. Zo is de Belgische staat of een gemeente aansprakelijk voor schade veroorzaakt door politieambtenaren. De politieambtenaar wordt beschouwd als een aangestelde, en niet als een orgaan (art. 47).

De schadevergoeding die de Belgische Staat of de gemeente heeft moeten betalen, kan enkel van de politieambtenaar worden teruggevorderd indien deze een opzettelijke fout, een zware fout of een lichte fout die gewoonlijk voorkomt heeft begaan (art. 48).

Indien een politieambtenaar wordt gedagvaard wegens daden gesteld in de uitoefening van zijn functies, dan heeft hij recht op rechtshulp van een advocaat ten laste van de gemeente of de Staat (art. 52 e.v.).

 

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Rechterlijke macht

De Belgisch staat kan bovendien ook aansprakelijk worden gesteld voor het foutief optreden van de rechterlijke macht.

In het De Keyser of Anca arrest van 19 december 1991 oordeelde het Hof van Cassatie dat de Belgische staat kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van een fout die door een rechter of een ambtenaar van het Openbaar Minister is begaan, wanneer die magistraat binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden heeft gehandeld. Indien die handeling evenwel het rechtstreekse voorwerp is van de rechtsprekende functie, is de vordering tot vergoeding van de schade slechts ontvankelijk als de litigieuze akte bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schending van een gevestigde rechtsnorm en derhalve geen gezag van gewijsde meer heeft.

Wetgevende macht

De aansprakelijkheid van de Belgische staat kan ook in het gedrang komen door het foutief optreden van de wetgevende macht.

Zo kan de Belgische staat aansprakelijk worden gesteld indien Europese richtlijnen niet of niet tijdig worden omgezet in Belgisch recht (zie hiervoor de Francovich arresten van het Hof van Justitie van 19 november 1991).

Ook op andere vlakken kan de overheid aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de wetgevende macht. Zo oordeelde het Hof van Cassatie in het zogenaamde Sektenarrest van 1 juni 2006: 'De beginselen van scheiding van machten en van de onafhankelijkheid van de wetgevende macht en van de parlementsleden houden niet in dat de Staat in het algemeen zou zijn ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die een fout van het parlement aan een derde heeft veroorzaakt'.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.