Tenuitvoerlegging van geldboeten en verbeurdverklaringen

Geldboeten en verbeurdverklaringen worden ten uitvoer gelegd door het bestuur van Registratie en Domeinen, op initiatief van het Openbaar Ministerie.


Tenuitvoerlegging van vrijheidsberovende straffen

Vrijheidsstraffen worden ten uit voer gelegd op initiatief van het Openbaar Ministerie.

De rechten van gedetineerden (zijn rechtspositie) zijn terug te vinden in de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.

In de rechtbanken van eerste aanleg op de plaats waar een zetel van een hof van beroep gevestigd is, is een specifieke kamer ingesteld die bevoegd is voor de strafuitvoering. Deze kamer wordt ook de strafuitvoeringsrechtbank genoemd. De strafuitvoeringsrechtbank bestaat uit drie beroepsmagistraten waarvan de voorzitter minstens 10 jaar ervaring moet hebben en een voortgezette opleiding moet gevolgd hebben. De strafuitvoeringsrechtbank is bevoegd voor: de beperkte detentie, het elektronisch toezicht, de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied en overlevering. De minister van Justitie blijft wel bevoegd voor de uitgaansvergunning, het penitentiair verlof en de onderbreking van de strafuitvoering.