Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Schade en schadevergoeding
facebook facebook
  • Register

Schade

Schade kan worden gedefinieerd als elke aantasting van het patrimonium of van de persoon. 

De schending van een feitelijk belang is op zich reeds voldoende om als schade in aanmerking te komen. Opdat een vordering tot schadevergoeding gegrond zou zijn, moet (i) het geschonden belang rechtmatig zijn, (ii) de schade zeker en vaststaand zijn (gebeurlijke schade is niet vatbaar voor vergoeding, toekomstige schade wel indien het gaat om de normale ontwikkeling van een actueel zekere toestand) en (iii) de schade persoonlijk zijn (een schadevergoeding voor schade van derden kan niet gevorderd worden).

Ook het verlies aan een kans is voor schadevergoeding vatbaar. Voorbeeld: de rechtbank van eerste aanleg wijst een vordering als ongegrond af; de eisende partij geeft zijn advocaat de opdracht om hoger beroep aan te tekenen, die dit echter laattijdig doet zodat het hoger beroep om die reden wordt afgewezen; hierdoor verliest de cliënt een kans dat het hof van beroep mogelijks het eerste vonnis zou hervormen en de vordering toch zou toewijzen. Voorbeeld: een student wordt in de examenperiode aangereden; hij wordt gehospitaliseerd waardoor hij niet aan zijn examens kan deelnemen, en zijn schooljaar moet over doen. Doorgaans zal niet zozeer de vergoeding van het verlies van een kans worden gevorderd, maar eerder de vergoeding van de ingetreden schade. Hierbij zal de rechter moeten oordeelden of een een causaal verband bestaat tussen de fout en de schade.

Er wordt soms een onderscheid gemaakt tussen patrimoniale en extrapatrimoniale schade. Patrimoniale schade tast het vermogen van een persoon nadelig aan (zoals patrimoniumvermindering, inkomstenverlies etc.). Extra-patrimoniale schade heeft geen betrekking op het vermogen maar op de persoon zelf (zoals aantasting van de fysieke integriteit, aantasting van de psychische intergriteit, morele schade etc.).

Het Belgisch procesrecht laat enkel procedure voor individuele schadevergoedingen toe. België kent geen systeem van class actions, waarbij één of meerdere personen een vordering kunnen stellen als vertegenwoordigers van een groep slachtoffers. Sinds 2013 is in bepaalde gevallen een beperkte vorm van groepsvordering mogelijk (zie ons blogbericht).

Indien u een schadevergoeding wil vorderen of een vordering tot schadevergoeding wil betwisten, raadpleeg een advocaat en neem gerust contact met ons op.


Schadevergoeding

Diegene die beweert het slachtoffer te zijn van een schadegeval en hiervoor een schadevergoeding vraagt van de dader draagt de bewijslast. Hij dient niet alleen het bewijs te leveren van een fout van de dader, maar ook van het bestaan van zijn schade, als het oorzakelijk verband tussen fout en schade.

Indien dit bewijs geleverd is, dient de dader de schade van het slachtoffer te herstellen. Hij dient hiervoor zoveel als mogelijk het slachtoffer terug te plaatsten in de toestand waarin die zich zou bevonden hebben indien de schadeverwekkende handeling zich niet zou hebben voorgedaan.

De volledige schade dient te worden vergoed. In bepaalde gevallen wordt de vergoedbare schade wettelijk beperkt:

Het slachtoffer draagt een schadebeperkingsplicht. Dit betekent dat hij de nodige maatregelen moet nemen opdat de schade, veroorzaakt door een derde persoon, beperkt blijft. Doet hij dit niet dan begaat hij zelf een fout waardoor hij zal moeten instaan voor dat aandeel in zijn schade die het gevolg is van het verwaarlozen van zijn schadebeperkingsplicht.

Het dader moet een schadevergoeding betalen, ongeacht of het slachtoffer met deze vergoeding zijn schade herstelt of niet. Het slachtoffer is dus volledig vrij om over zijn schadevergoeding te  beschikken. De rechter mag dan ook de bestemming van de schadevergoeding niet bepalen. Herstelkosten mogen ten slotte niet disproportioneel zijn met de vervangingswaarde (zoals bvb. bij een beschadigd voertuig).

Schade kan op drie manieren worden vergoed:

  • Door herstel in natura (indien mogelijk). De dader dient de toestand van het slachtoffer te herstellen (eventueel door de uitvoering van werken) zoals het voor het schadegeval was
  • Door herstel bij equivalent. De dader dient een geldelijke vergoeding te betalen om de schade te vergoeden
  • Door het opleggen van een verbod om onrechtmatige handelingen verder te zetten of te herhalen (eventueel onder verbeurte van een dwangsom), indien herhalingsgevaar vaststaat

Het slachtoffer dient niet alleen het bewijs te leveren van zijn schade, maar ook van de omvang van zijn schade. Indien de juiste omvang van schade onmogelijk vast te stellen is, dan zal de rechtbank het slachtoffer een schadevergoeding ex aequo et bono (een naar billijkheid begrote schadevergoeding) toekennen. De rechtbank zal hierbij vaak beroep doen op een gerechtsdeskundige.

Bepaalde schade is zeer moeilijk te begroten (zoals morele schade, gebruiksderving, invaliditeit etc.). Dit zorgde er voor dat van rechter tot rechter andere schadevergoedingen voor in wezen dezelfde schadepost werden toegekend. Om deze verschillen op te vangen werd door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters een 'indicatieve tabel' opgesteld, die op vandaag vrij gangbaar door de rechtspraak wordt gehanteerd. Versie 2012 van de indicatieve tabel is raadpleegbaar hier.

De rechter dient bij de begroting van de schadevergoeding zich op het ogenblik van de uitspraak te plaatsen en niet op het ogenblik waarop de onrechtmatige daad werd verricht. Zo wordt het tijdstip van effectief herstel zo dicht als mogelijk benaderd (Cass. 23 april 2012, C.11.0478.N).

Het slachtoffer heeft niet alleen recht op een schadevergoeding, maar ook op interesten. Deze interesten zijn niet van rechtswege verschuldigd, maar moeten door het slachtoffer worden gevorderd. Deze interesten noemt men ook de compensatoire of vergoedende interesten.

In geval van discussie over de omvang van schade of de vergoeding van deze schade raadpleegt u best een advocaat. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.