Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Uitdoven van verbintenissen
facebook facebook
  • Register

Algemeen

Verbintenissen (en dus vorderingsrechten) kunnen op verschillende manier een einde nemen. Dit kan gebeuren door (art. 1234 B.W.):

  • De betaling
  • De schuldvernieuwing
  • De kwijtschelding
  • De schuldvergelijking
  • De schuldvermenging
  • De (bevrijdende) verjaring


Betaling

De juridische betekening van betaling is niet beperkt tot het betalen van een verschuldigde geldsom. Betaling betekent het uitvoeren door de schuldenaar van zijn verbintenis (bvb. leveren van een zaak). De meeste verbintenissen gaan teniet door betaling. Betalingen voor een bedrag van meer dan 375 euro kunnen in burgerlijke zaken enkel door een geschrift worden bewezen.

Betaling gebeurt in de regel door de schuldenaar aan de schuldeiser. De betaling te goeder trouw gedaan aan de bezitter van de schuldvordering is geldig (art. 1240 B.W.). Hetzelfde geldt voor de vrijgave van tegoeden van een overleden persoon aan de personen die worden aangeduid in een attest/akte van erfopvolging opgesteld door het successiekantoor/notaris (art. 1240bis B.W.).

Evenwel kan ook een derde perfect de schuld van de schuldenaar betalen (art. 1236 B.W.). Betaling door een derde brengt echter enkel subrogatie (indeplaatsstelling) met zich mee indien de schuldeiser instemt, indien de schuldenaar dit oplegt of indien de wet dit bepaalt. Subrogatie betekent dat de derde tegenover de schuldenaar alle rechten overneemt die de betaalde schuldeiser had (art. 1249-1252 B.W.).
Voorbeeld: Het slachtoffer van een verkeersongeval wordt verzorgd in een ziekenhuis. Zijn ziekenfonds zal de factuur van het ziekenhuis grotendeels betalen. Het ziekenfonds is een derde die de schuld van haar verzekerde (het slachtoffer) heeft betaald. Zij kan deze bedragen op basis van subrogatie terugvorderen van de aansprakelijke van het verkeersongeval.

De schuldenaar dient de volledige schuld te betalen aan de schuldeiser. De schuldenaar kan de schuldeiser niet verplichten betaling te ontvangen van een gedeelte van de schuld, al is die schuld deelbaar. De rechter kan evenwel termijnen van respijt toekennen (art. 1244 B.W.).

Indien een schuldenaar een gedeeltelijke betaling doet, dan wordt deze betaling eerst aangerekend op de vervallen interest en dan op het kapitaal (tenzij partijen anderszins waren overeengekomen) (art. 1254 B.W.)


Schuldvernieuwing

Schuldvernieuwing is een rechtshandeling waarbij een schuld wordt vernietigd en wordt vervangen door een andere schuld (art. 1271 B.W. e.v.). Hierbij kan dus een oude schuld worden vervangen door een nieuwe schuld, maar ook een schuldenaar of schuldeiser kan worden vervangen door een andere schuldenaar of schuldeiser.


Kwijtschelding

Kwijtschelding is het kosteloos verzaken door een schuldeiser aan zijn schuldvordering (art. 1282 B.W. e.v.). Een kwijtschelding is meestal een schenking.


Schuldvergelijking

Schuldvergelijking (of compensatie) zorgt ervoor dat verbintenissen teniet gaan wanneer twee personen elkaars schuldenaar zijn door het wegvallen van twee schulden ten belope van hun wederkerig bedrag (art. 1290 B.W.).
Voorbeeld: A heeft ten opzichte van B een schuld van 1.000 euro, B heeft ten opzichte van A een schuld van 500 euro. Door schuldvergelijking verdwijnt de schuld van B ten opzichte van A, en blijft die van A ten opzichte van B bestaan voor 500 euro.

Schuldvergelijking vindt plaats ofwel van rechtswege krachtens de wet (wettelijke schuldvergelijking), ofwel uit de wil van partijen (vrijwillige schuldvergelijking), ofwel krachtens een vonnis (gerechtelijke schuldvergelijking).


Schuldvermenging

Schuldvermenging vindt plaats wanneer de hoedanigheden van schuldeiser en schuldenaar in dezelfde persoon verenigd worden (art. 1300-1301 B.W.).
Voorbeeld: Een kind heeft een schuld jegens zijn vader. Zijn vader overlijdt en laat zijn zoon na als enige erfgenaam. De zoon is op dat ogenblik schuldenaar en schuldeiser van dezelfde schuld geworden.


Bevrijdende verjaring

Verbintenissen kunnen tot slot ook uitdoven door de bevrijdende verjaring. Verbintenissen uit overeenkomst verjaren na 10 jaar. Verbintenissen uit onrechtmatige daad verjaren na 5 jaar zodra de identiteit van zodra de benadeelde kennis heeft gekregen van zijn schade en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. Bij gebreke hieraan verjaren verbintenissen uit onrechtmatige daad hoe dan ook na 20 jaar (art. 2262bis §1 B.W.).

In het geval van betwistingen over het uitdoven van verbintenissen, raadpleegt u best een advocaat. Aarzel niet contact met ons op te nemen.

 

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.