Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Aanneming
facebook facebook
  • Register

Definitie

Huur van werk is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om iets voor de andere partij (de besteller) te verrichten, tegen betaling van een tussen hen bedongen prijs (art. 1710 B.W.). 

Indien er geen band van ondergeschiktheid bestaat tussen de persoon die het werk moet uitvoeren en de besteller, dan spreekt met van een aannemingsovereenkomst. De uitvoerder (aannemer) voert dus het werk zelfstandigheid uit. Hierin verschilt een aannemingsovereenkomst van een arbeidsovereenkomst, waar wel een band van ondergeschiktheid bestaat tussen werkgever en werknemer.

In het aannemingsrecht bestaan er verschillende soorten van aannemingscontracten, zoals een vervoerscontract, een contract met een advocaat, een bouwcontract etc.

Hieronder wordt dieper ingegaan op het bouwcontract.


Het bouwcontract

 Bij het bouwen van een onroerend goed zijn doorgaans drie partijen betrokken:

  • De bouwheer of opdrachtgever die voor zijn rekening een onroerend goed laat bouwen en hiervoor zal betalen.
  • De aannemer die belast is met de uitvoering van de werken, en dit op basis van het plan dat is opgesteld door de architect en volgens zijn instructies
  • De architect, die in opdracht van de bouwheer de plannen maakt en toezicht houdt op de uitvoering van de werken.

De bouwheer zal dan ook twee contracten opmaken: een aannemingscontract en een architectencontract.


Aannemingscontract

In een aannemingscontract staat een omschrijving te lezen van de werken die moeten uitgevoerd worden alsook de prijs tegen de welke dit zal gebeuren.

De prijs kan op drie manier worden bepaald:

  • Een onbepaalde prijs: Hierbij zal de aannemer werken uitvoeren en nadien factureren. De prijsbepaling zal dus een partijbeslissing zijn van de aannemer.
  • Een bepaalde of vaste prijs: De prijs van de totaliteit van de werken is vastgelegd. De aannemer draagt in dat geval alle uitvoeringsrisico's.
  • Een eenheidsprijs: De prijs van het materiaal en het uurloon is vastgelegd, maar niet de prijs voor de totaliteit van de werken. De aannemer voert de werken uit volgens het bestek.

Het aannemingscontract neemt een einde met een aanvaarding van de werken door de bouwheer. Na deze aanvaarding kan de bouwheer geen opmerkingen meer maken over de zichtbare gebreken van de werken. Dit noemt men de oplevering.

Een aannemer zal niet altijd in staat zijn om de totaliteit van de werken zelf uit te voeren. Gelet op de specialisatie in de bouwsector kan hij beroep doen op een gespecialiseerde onderaannemer die voor zijn rekening bepaalde delen van het werk zal uitvoeren (bvb. sanitair, electriciteit, schrijnwerk etc.). De bouwheer staat enkel in contractuele relatie met de hoofdaannemer en niet met de onderaannemers. Indien de hoofdaannemer in gebreke blijft om zijn onderaannemer te betalen, dan heeft de onderaannemer wel een rechtstreekse vordering tegen de bouwheer (art. 1798 B.W.). De onderaannemer beschikt ook over een voorrecht op de nog niet betaalde prijs van de hoofdaannemer.


Architectencontract

De bouwheer is verplicht om beroep te doen op de tussenkomst van een architect, indien hij een gebouw wil oprichten waarvoor een bouwvergunning vereist is (art. 4 van de wet op de bescherming van den titel en van het beroep van architect van 20 februari 1939). De reden hiervoor ligt in de openbare veiligheid (stabiliteit van constructies) en ruimtelijke ordening.

De architect heeft als opdracht om de plannen van het gebouw te ontwerpen. De architect is uitsluitend verantwoordelijk voor conceptiefouten. Daarnaast heeft de architect ook de opdracht om controle uit te voeren op de werken van de aannemer. De architect kan anders mede verantwoordelijk zijn voor schade veroorzaakt door uitvoeringsfouten.

Bouwheer en architect kunnen vrijelijk het ereloon van de architect overeenkomen. Is er geen ereloon overeengekomen, dan zal de architect het gebruikelijke tarief aanrekenen. De architect zal zich hiervoor doorgaans baseren op de Deontologische Norm 2.


Tienjarige aansprakelijkheid

Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer gedurende 10 jaar aansprakelijk (art. 1792 B.W.). Deze termijn van 10 jaar is een vervaltermijn en geen verjaringstermijn (zodat stuiting en schorsing geen toepassing vinden). De termijn is van openbare orde en kan dus niet contractueel ingekort worden.


Aanneming van openbare werken

De aanneming van openbare werken wordt door een eigen wetgeving geregeld, zijnde de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. Deze wet moet samengelezen worden met een aantal uitvoeringsbesluiten van deze wet.

In het geval van bouwgeschillen, raadpleeg een advocaat, en aarzel niet contact met ons op te nemen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.