DEFINITIE EN KENMERKEN

Het koopcontract is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te betalen (art. 1582 B.W.).

Het koopcontract is een consensueel en wederkerig contract onder bezwarende titel. Er worden geen vormvereisten opgelegd: de koop-verkoop is voltrokken zodra partijen akkoord gaan over de zaak en de prijs (art. 1383 B.W.). Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk gebeuren (een geschrift is op basis van art. 1341 B.W. vereist indien een verkoop voor een bedrag van meer dan 375 euro wil worden bewezen). Voor de verkoop van onroerende goederen is een notariële akte vereist.

De koop-verkoop moet onderscheiden worden van de eenzijdige verkoopbelofte. In dit geval verbindt de verkoper er zich toe om gedurende een bepaalde periode een zaak tegen een vastgestelde prijs op afroep aan de koper te verkopen. De koper kan na een periode van bedenktijd zijn optie in aanvaarding omzetten; pas dan komt een koopcontract tot stand.

In ieder geval is er dus sprake van een verkoopcontract in het geval van (i) een eigendomsoverdracht, (ii) tegen betaling van een prijs.

Eigendomsoverdracht

Er kan pas sprake zijn van een koop-verkoop als dit een eigendomsoverdracht tot gevolg heeft.

Het ogenblik waarop de eigendomsoverdracht plaats vindt, is verschillend naargelang het tussen partijen of ten aanzien van derden betreft:

 • Tussen partijen : De eigendom gaat over op het ogenblik van de wilsovereenkomst, dus op het ogenblik dat partijen een akkoord hebben bereikt over zaak en prijs. Partijen kunnen wel een clausule van eigendomsvoorbehoud opnemen in de overeenkomst waardoor de eigendom pas op een later tijdstip naar de koper overgaat
 • Tussen derden : De eigendom voor roerende goederen gaat over op het ogenblik dat de zaak door de verkoper wordt overhandigd aan de koper (dit is een toepassing van art. 2279 B.W. 'bezit geldt als titel'). Voor onroerende goederen is de overdracht pas tegenstelbaar aan derden nadat de aankoopakte is overgeschreven in het register van de overschrijvingen in het hypotheekkantoor (art. 1 Hyp.W.). Voor onlichamelijke goederen (in het bijzonder schuldvorderingen) is de overdracht aan derden tegenwerpelijk vanaf de wilsovereenstemming tussen partijen. De schuldenaar moet daarentegen wel verwittigd worden van deze overdracht; zolang dit niet is gebeurd kan hij geldig betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser (art. 1690 B.W.)

De eigendomsoverdracht is gekoppeld aan het risico van het verlies van de zaak. Het risico gaat in principe over met de eigendom (art. 1138 B.W.). Dit betekent dat het verlies na verkoop, maar vóór de levering, voor de koper is. De koper is immers door de loutere wilsovereenstemming eigenaar geworden van de zaak. Hij zal dan ook de koopprijs moeten betalen, ook al heeft hij de zaak nooit ontvangen. Indien de verkoper echter nalaat om te leveren en door de koper hiervoor in gebreke wordt gesteld, dan gaat het risico weer over naar de verkoper.
Voorbeeld : iemand koopt een breedbeeldtelevisie in een elektro-zaak. De koper betaalt de prijs en de verkoper belooft de televisie de dag nadien thuis bij de koper te leveren. 's Nachts wordt in de elektro-zaal ingebroken en wordt de televisie gestolen. De koper draagt echter het risico en de verkoper moet de koopprijs niet terugbetalen.
In het geval een clausule van eigendomsvoorbehoud is opgenomen in de verkoopovereenkomst, dan gaat het risico pas  over naar de koper op het ogenblik dat de eigendomsoverdracht gebeurt. Evenwel kan de verkoper een eigendomsvoorbehoud bedingen mét onmiddellijke overdracht van het risico naar de koper.

Koopprijs


Er kan pas sprake zijn van een koop-verkoop indien voor de eigendomsoverdracht een prijs wordt betaald. Wordt geen prijs betaald, dan is er wellicht sprake van een schenking.

De prijs moet in geld uitgedrukt zijn. Is dit niet het geval dan is er wellicht sprake van een ruil (ruil is het contract waarbij de partijen aan elkaar een zaak in de plaats geven van een andere zaak - art. 1702 B.W.).

In principe moet de prijs niet ernstig zijn. Een zaak kan dus ook aan een zeer goedkope prijs worden verkocht, alhoewel de rechter wel kan nagaan of het niet om een schenking gaat. Bij onroerende goederen kan de verkoop wel eventueel nietig worden verklaard wegend benadeling (art. 1674 B.W.)


Verplichtingen van de verkoper

De verkoper heeft twee belangrijke verplichtingen: (i) hij moet de zaak aan de koper leveren, en (ii) hij moet de koper vrijwaren

Levering

De levering is de overdracht van de verkochte zaak in de macht en het bezit van de koper (art. 1604 B.W.).

Er moet uiteraard worden geleverd wat partijen overeengekomen waren. Indien de koper de geleverde zaak aanvaardt, dan impliceert dit dat hij akkoord gaat met hetgeen werd geleverd en de afwezigheid van zichtbare gebreken (bij consumentenkoop mag de verkoper niet bedingen dat hij eenzijdig over de conformiteit van het geleverde mag beslissen - art. 74, 6° Marktpraktijkenwet). De levering moet gebeuren op het afgesproken tijdstip (bij consumentenkoop mag de verkoper niet bedingen dat hij de leveringstermijn eenzijdig kan wijzigen - art. 74, 5° Marktpraktijkenwet).

De levering moet gebeuren op de plaats waar het verkochte goed zich ten tijde van de koop bevond (dus in principe bij de verkoper), tenzij partijen anders overeengekomen zijn (art. 1609 B.W.)

Vrijwaring

De verkoper moet de koper op twee vlakken vrijwaren: (i) vrijwaren tegen verborgen gebreken, en (ii) vrijwaring tegen uitwinning

-     Vrijwaring tegen verborgen gebreken

De verkoper moet de koper vrijwaren voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen, dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht (art. 1641 B.W.).

Voorbeeld : iemand koopt een huis; snel stelt hij vast dat het huis grote scheuren vertoont (door slechte fundamenten) die door de verkoper goed waren weggestoken.

De koper heeft in dit geval de keuze. (i) Ofwel stelt hij een vordering tot ontbinding van de koop-verkoop in. Deze vordering moet wel binnen een korte tijd worden ingesteld nadat de verborgen gebreken zijn ontdekt, dit naargelang de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop is gesloten (art. 1648 B.W.). Partijen moeten in dat geval teruggeplaatst worden in hun vorige toestand, wat betekent dat de verkoper de koopprijs moet terugbetalen. (ii) Ofwel verkiest de koper om de zaak te houden, maar eist hij dat de verkoper een deel van de prijs (de waardevermindering) terugbetaalt (art. 1644 B.W.)

-     Vrijwaring tegen uitwinning

De verkoper moet de koper vrijwaren of instaan voor het ongestoord, zijnde het rustig en vreedzaam bezit van de verkochte zaak. Dit betekent dat de verkoper de koper bijvoorbeeld moet vrijwaren indien een derde aanspraak maakt op de eigendom, het vruchtgebruik e.d. van de verkochte zaak.

Partijen kunnen deze verplichting tot vrijwaring voor uitwinning uitbreiden of beperken. Zij kunnen zelfs overeenkomen dat de verkoper tot geen vrijwaring zal zijn gehouden (art. 1627 B.W.)


Verplichtingen van de koper

De hoofdverplichting van de koper is het betalen van de prijs op de dag en op de plaats bij de koop bepaald (art. 1650 B.W.). Indien bij het aangaan van de koop niets daaromtrent bedongen is, moet de koper betalen op de plaats en op het tijdstip voor de levering bepaald (art. 1651 B.W.)

Een andere verplichting van de koper is om de zaak te aanvaarden. De verkoper is verplicht om de zaak te leveren, en de koper om de zaak in ontvangst te nemen. De koper dient de zaak te aanvaarden indien de zaak conform het gekochte is en geen zichtbare gebreken vertoont, en hij zich dus niet beklaagt over de non-conformiteit. Wanneer de koper de zaak niet komt afhalen, kan de verkoper de koop ontbinden (art. 1657 B.W.)


Bescherming van de verkoper

De wetgever beschermt de verkoper voor het geval de koper niet tot betaling overgaat:

 • De exceptie van niet-uitvoering (exceptio non adimpleti contractus - enac): de verkoper kan zijn leveringsverplichting opschorten zolang de koper niet heeft betaald. Deze exceptie is tegenstelbaar aan derden en zelfs tegen de curator van het faillissement van de koper.
 • Het ontbindingsrecht: de verkoper kan de koopovereenkomst ontbinden indien de koper in gebreke blijft te betalen. Nadat de samenloop is ontstaan, kan deze ontbinding evenwel niet meer ingeroepen worden.
 • Het revindicatierecht: de verkoper die een zaak geleverd heeft aan de koper, kan binnen de 8 dagen na levering deze zaak terugvorderen indien de koper niet tot betaling overgaat
 • Het voorrecht van de niet-betaalde verkoper: de niet-betaalde verkoper heeft een voorrecht op de andere schuldeisers van de koper op de geleverde zaak, indien de geleverde zaak nog aanwezig is in het vermogen van de koper (art. 20, 5° Hyp.W.). Dit voorrecht kan slechts worden gehandhaafd in geval van onroerendmaking of van faillissement, indien de niet-betaalde factuur op bedrijfsuitrusting slaat én de factuur binnen de 15 dagen na levering op de griffie van de rechtbank van koophandel wordt neergelegd.

 
Soorten en modaliteiten


Koop op afbetaling

De koop-verkoop gebeurt contant indien de koper onmiddellijk de koopprijs betaalt. De koop op afbetaling is daarentegen een kredietovereenkomst, waarbij de verkoper de aankoop financiert. De koop op afbetaling betreft de koop van van lichamelijke roerende goederen (bvb. een televisie, een auto) of levering van diensten, en waarvan de prijs betaald wordt door middel van periodieke stortingen (zie art. 1, 9° wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet). 

In de meeste overeenkomsten inzake een koop op afbetaling is een clausule van eigendomsvoorbehoud ingelast. Op basis van dat beding blijft de verkoper eigenaar van de zaak totdat de koopprijs volledig is afgelost. De zaak kan in principe wel niet meer worden teruggenomen zodra de consument ten minste 40% heeft betaald van de prijs bij contante betaling (art. 33bis wet consumentenkrediet)


Verkoop van onlichamelijke goederen

De verkoop van onlichamelijke goederen betreft in hoofdzaak de overdracht van schuldvorderingen. De schuldeisers draagt dus zijn schuldvordering over aan een andere schuldeiser. Dit kan perfect zonder toestemming van de schuldenaar (art. 1689 B.W.).

Tussen de overdrager en de overnemer gebeurt de overdracht door de loutere wilsovereenstemming. Ten opzichte van de schuldenaar is deze overdracht pas tegenstelbaar indien dit hem ter kennis is gebracht. Zolang dit niet gebeurd is, kan de schuldenaar geldig betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser. Ten aanzien van derden geldt de overdracht eveneens vanaf de wilsovereenstemming (indien deze schuldvordering gewaarborgd wordt door een hypotheek, dan is wel een authentieke akte vereist voor de overdracht - art. 5 Hyp.W.).

Verkoop van onroerende goederen

Aan de verkoop van onroerende goederen zijn een aantal specifieke voorwaarden en gevolgen verbonden.

Een verkoop van onroerende goederen moet in eerste plaats gebeuren via een notariële akte. Deze voorwaarde dient niet de geldigheid van de verkoopsovereenkomst maar wel de tegenwerpelijkheid ervan. Een verkoop van onroerende goederen is immers pas tegenstelbaar aan derden nadat de koopakte is overgeschreven op het hypotheekkantoor. De hypotheekbewaarder mag enkel authentieke akten overschrijven, vandaar de vereiste van een notariële akte (art. 1 en 2 Hyp.W.). In de praktijk zullen partijen eerst een onderhandse verkoopovereenkomst sluiten (een 'compromis'), en later gaan ze naar een notaris om een authentieke verkoopakte te laten verlijden. Tussen partijen komt de koop tot stand op het ogenblik van het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst. De verkoop van een onroerend goed moet binnen de 4 maanden (na de compromis) worden geregistreerd met het oog op het vestigen van de registratierechten, zodat een akte tijdig door de notaris moet worden verleden.

Specifiek voor de verkoop van onroerende goederen, is dat de verkoopovereenkomst kan vernietigd worden in geval van benadeling. Benadeling betekent dat er een wanverhouding bestaat tussen de waarde van het onroerend goed en de prijs waarvoor het onroerend goed is verkocht. De vernietiging van de koop wegens benadeling is enkel mogelijk (i) voor de verkoop van onroerende goederen, (ii) voor zover deze ingeroepen wordt door de verkoper, (iii) voor diens benadeling voor meer dan zeven twaalfden volgens zijn staat en waarde op het ogenblik van de koop, (iv) op voorwaarde dat de eis wordt ingesteld binnen de 2 jaar te rekenen vanaf de dag van de verkoop (art. 1674-1676 B.W.).

Indien de verkoper van een onroerend goed niet betaald wordt (en deze niet-betaling ook uit de koopakte blijkt), dan zal de hypotheekbewaarder op het ogenblik dat de verkoop overschrijft ook het voorrecht van de niet-betaalde verkoper moeten inschrijven (art. 27, 1° Hyp.W.). Indien de verkoper uiteindelijk overgaat tot ontbinding van de verkoopovereenkomst wegens niet-betaling, dan moet deze vordering op het ogenblik van de inleiding vooraf door randmelding vermeld worden op het hypotheekkantoor zodat derden op de hoogte zijn van dit geschil.

Een overdracht van gronden kan slechts rechtsgeldig gebeuren na het bekomen van een bodemattest door OVAM (art. 101 van het Vlaams decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet)).

Bij de verkoop van onroerende goederen moet (in Vlaanderen) een registratierecht worden betaald van 10% op de verkoopprijs (of op de verkoopwaarde van het goed indien het beneden zijn waarde zou zijn verkocht). Dit percentage kan in sommige gevallen slechts 5% zijn (het zogenaamde klein beschrijf), indien het kadastraal inkomen lager is dan 745 euro (zonder kinderen ten laste). Natuurlijke personen kunnen onder bepaalde voorwaarden deze registratierechten meenemen.

Elke gemeente houdt een register van leegstaande gebouwen en woningen bij (het leegstandsregister). Een gebouw of woning wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Dit zal worden beoordeeld aan de hand van een aantal objectieve criteria, zoals het langdurig 'te koop' of 'te huur' aanbieden of het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning. De gemeente kan een leegstandheffing opleggen aan de eigenaar van het gebouw (art. 2.2.6-2.2.9 van het Vlaams decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en het uitvoeringsbesluit van 10 juli 2009). Ook kunnen gemeenten een activeringsheffing opleggen aan de eigenaar van onbebouwde gronden/kavels, dit om grondspeculatie tegen te gaan en bouwgronden op de markt te brengen. Deze gronden worden bijgehouden in het register van de onbebouwde percelen (art. 3.2.5-3.2.26 van het Vlaams decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid) en art. 5.6.1 van de Vlaamse Code Ruimtelijke Ordening).


Koop-verkoop met voorschot

Artikel 79 Marktpraktijkenwet legt de verkoper de verplichting op een bestelbon aan de consument over te maken indien de levering wordt uitgesteld en een voorschot reeds wordt betaald.


Verkoop op afstand

Een verkoopsovereenkomst op afstand is een overeenkomst tussen een onderneming en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf (bvb. e-commerce) (art. 2, 21° en art. 45-48 Marktpraktijkenwet). In deze regeling staat een verhoogde informatieplicht door de verkoper en een herroepingsrecht door de consument centraal.

Veiling

Veiling is de openbare verkoop van onroerende goederen door toewijzing aan de hoogste bieder. De veiling gebeurt steeds onder leiding van een notaris. Een veiling kan vrijwillig of gedwongen gebeuren:

 • Er is sprake van een vrijwillige openbare verkoop indien een eigenaar beslist om zijn onroerend goed openbaar te verkopen. De notaris treedt in dat geval op verzoek van de eigenaar op. De notaris kan de veilconditiën bepalen in opdracht van de verkoper.
 • Er is sprake van een gedwongen of gerechtelijke openbare verkoop (geregeld door het Gerechtelijk Wetboek): (i) om uit onverdeeldheid te treden, (ii) na uitvoerend beslag op onroerende goederen (onder toezicht van de beslagrechter), (iii) wanneer minderjarigen, onbekwamen of gefailleerde eigenaars betrokken zijn (onder toezicht van de vrederechter).


Consumentenkoop

Er is sprake van een consumentenkoop indien consumptiegoederen door een verkoper aan een consument worden verkocht. Consumptiegoederen zijn alle roerende lichamelijke zaken met uitzondering van electriciteit, water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt en goederen die in uitvoering van een beslag of anderszins gerechtelijk zijn verkocht. (art. 1649bis B.W.)

De regelgeving inzake de consumentenverkoop is afwijkend van het gemeen kooprecht in de zin dat de bepalingen voor verbroken gebreken en de conformiteit van de levering buiten werking worden gesteld tijdens de duurtijd van de wettelijke garantietermijn.

De garantieplicht

De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering (art. 1649quater §1 B.W.). Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het ogenblik van de levering (art. 1649quater §4 B.W.). Na deze termijn van 6 maanden dient de consument het bewijs te leveren dat dit gebrek reeds bij de levering bestond.

Het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed wordt geacht slechts in overeenstemming te zijn met de verkoopovereenkomst indien aan onderstaande vier voorwaarden cumulatief is voldaan, zijnde:

 • Het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond
 • Het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard
 • Het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen
 • Het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering

In twee gevallen wordt aangenomen dat er van een gebrek aan overeenstemming geen sprake is, zijnde:

 • Als op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn
 • Als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd aan de consument

Indien een gebrek aan overeenstemming wordt aangetoond, dan kan de verkoper aan zijn garantieplicht voldoen door dit gebrek op een passende wijzer te remediëren. Naast desgevallend een schadevergoeding kan de consument eisen (i) hetzij de herstelling of de vervanging van het goed binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument, (ii) hetzij een passende vermindering van de prijs, (iii) hetzij de ontbinding van de overeenkomst (art. 1649quinquies §1 B.W.). De consument dient in eerste instantie de voorkeur te geven aan de herstelling/vervanging; prijsvermindering of ontbinding zijn slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

Waarborgtermijn

De wettelijke garantietermijn van de verkoper is beperkt tot een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen. Voor tweedehandsgoederen kunnen verkoper en consument een kortere termijn overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn (art. 1649quater §1 B.W.). Het gemeen kooprecht is van toepassing op verborgen gebreken die zich na de termijn van 2 jaar manifesteren (art. 1649quater §5 B.W.).

De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan 2 maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld (art. 1649quater §2 B.W.). Indien de consument het gebrek binnen die termijn dus niet meldt aan de verkoper dan verliest hij zijn rechten in het kader van de consumentenkoop.

Verjaringstermijn

De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van 1 jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld. Deze termijn mag echter niet verstrijken vóór het einde van de waarborgtermijn van 2 jaar (art. 1649quater §3 B.W.).

Verhaal van de eindverkoper

Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan overeenstemming, dan kan hij tegen de producent van het goed of tegen iedere contractuele tussenpersoon in de eigendomsoverdracht van het consumptiegoed, verhaal doen op grond van de contractuele aansprakelijkheid waartoe deze producent of tussenpersoon is gehouden zonder dat een contractueel beding dat tot gevolg heeft die aansprakelijkheid te beperken of op te heffen, hem mag tegengeworpen worden (art. 1649sexies B.W.). Enkel op de eindverkoper rust de wettelijke garantieplicht. De eindverkoper kan dus deze aansprakelijkheid afwentelen op andere actoren in de verkoopsketen (zoals groothandelaars, invoerders etc.).

Commerciële garantie

Bovenop de wettelijke garantietermijn (het minimum) staat het de verkoper vrij om bijkomende commerciële garanties te geven. Deze commerciële garantie kan in ieder geval geen afbreuk doen aan de rechten waarover de consument beschikt in het kader van de consumentenkoop. Deze commerciële garantie moet dan ook duidelijk melding maken van het bestaan van de wettelijke garantie. Deze garantie is bindend voor diegene die haar biedt volgens de in het garantiebewijs en daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden. De commerciële garantie moet in duidelijke en begrijpelijke taal de inhoud van de garantie en de essentiële gegevens vermelden om er van gebruik te kunnen maken (zijnde de duur, het geografisch toepassingsgebied van de garantie, alsmede de naam en het adres van de garant). Tot slot moet de garantie op verzoek van de consument hem schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame drager beschikbaar worden gesteld (art. 1649septies B.W.).

Dwingend recht

Contractuele bedingen of afspraken vooraleer het gebrek aan overeenstemming aan de verkoper door de consument ter kennis gebracht, en waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks, de rechten die de consument heeft in het kader van de consumentenkoop heeft, worden beperkt of uitgesloten, zijn nietig (art. 1640octies B.W.)