Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

De afstamming
facebook facebook
  • Register

BIOLOGISCHE AFSTAMMING

De biologische afstamming geschiedt door de vaststelling van de afstamming langs moederkant en de vaststelling van de afstamming langs vaderskant.

Vaststelling moederschap.

Het moederschap wordt bepaald door de bevalling. De bevallen vrouw is juridisch de moeder van het kind. Haar naam zal in de geboorteakte worden vermeld (art. 312 B.W.). Anoniem moederschap of constructies met draagmoederschap worden dus niet aanvaard.

De vader, het kind, de vrouw ten opzichte van wie de afstamming is vastgesteld of de vrouw die het moederschap van het kind opeist, kunnen evenwel de vastgelegde afstamming van moederszijde betwisten door alle wettelijke middelen binnen het jaar van de ontdekking van het leugenachtige karakter van de afstamming van moederszijde (art. 312 §2 B.W.). Dit zal evenwel niet mogelijk zijn indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de moeder. bezit van staat betekent dat het kind maatschappelijk gezien door de overheid, diens omgeving, diens ouders etc. als kind van de ouders wordt aanzien (zie ook art. 331 nonies B.W.).

Indien de naam van de moeder niet in de akte van de geboorte is vermeld, dan kan de moeder het kind erkennen (art. 313 §1 B.W.). Indien de moeder gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk geboren is, moet de erkenning worden meegedeeld aan de echtgenoot (art. 313 §3 B.W.).

Indien het kind geen moeder heeft, kan de afstamming van moederszijde steeds gerechtelijk worden vastgelegd (art. 314 B.W;).

Vaststelling vaderschap

De vaststelling van het vaderschap is complexer. Hierbij dienen vier hypothese te worden onderscheiden: (i) een man is gehuwd met de bevallen vrouw, (ii) de vader en de moeder zijn ongehuwd, (iii) een gehuwde man erkent een kind bij een ongehuwde vrouw, (iv) een man erkent een kind bij een gehuwde vrouw, die niet zijn echtgenote is.

(i) Een man is gehuwd met een bevallen vrouw

Een kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot tot vader (art. 315 B.W.). Het kind dat geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze, heeft de nieuwe echtgenoot tot vader (art. 317 B.W.)

Evenwel is dit vermoeden van vaderschap niet meer van toepassing wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de echtgenoten reeds hun echtscheiding aan het voorbereiden waren, tenzij de echtgenoten op het tijdstip van de geboorte een gemeenschappelijke verklaring afgelegd hebben waaruit blijkt dat zij het wettelijk vermoeden van vaderschap toch uitwerking willen laten hebben (art. 316bis B.W.).

Het vaderschap kan steeds worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of door de persoon die het vaderschap van het kind opeist (art. 318 §1 B.W.). Deze betwisting dient binnen korte vervaltermijnen te gebeuren. De moeder dient dit te doen binnen een jaar na de geboorte. De echtgenoot dient dit te doen binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de vader van het kind is. De man die het vaderschap van het kind opeist dient dit te doen binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is. Het kind zelf dient dit te doen op zijn vroegst op de dag waarop hij 12 jaar wordt en ten laatste op de dag waarop hij 22 jaar wordt (of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de echtgenoot zijn vader niet is) (art. 318 §2 B.W.). Het vermoeden van vaderschap kan evenwel niet worden betwist indien de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere daad die de voortplanting tot doel had (art. 318 §4 B.W.). Indien het vaderschap wordt betwist dan dient bewezen te worden dat de betrokkene de vader niet is. In een aantal door de wet bepaalde gevallen dient dit bewijs zelfs niet geleverd te worden (art. 318 §3 B.W.).

(ii) de vader en de moeder zijn ongehuwd

De vaderlijke afstamming kan in dat geval door erkenning wordt vastgelegd (art. 319 B.W. en 327 e.v. B.W.).

Indien de biologische vader het kind niet wenst te erkennen dan kunnen de moeder en het kind een procedure opstarten tot onderzoek naar het vaderschap (art. 322 B.W.)

(iii) Een gehuwde man erkent een kind bij een ongehuwde moeder

Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat is verwekt bij een vrouw van wie hij niet de echtgenoot is, dan moet die erkenning ter kennis worden gebracht van de echtgenote (art. 319bis B.W.).

(iv) Een man erkent een kind bij een gehuwde vrouw, die niet zijn echtgenote is.

In dat geval zal op basis van het wettelijk vermoeden van vaderschap de echtgenoot van de gehuwde vrouw als vader worden aangewezen. In dat geval zal de biologische vader een vordering tot betwisting dienen in te stellen, en zal deze vordering maar ingewilligd worden als zijn vaderschap is komen vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoekende vader met zich (art. 318 §5 B.W.).

Erkenning

Zowel de biologische vader als moeder kunnen in bepaalde omstandigheden een kind erkennen. Erkenning gebeurt voor de ambtenaar van de burgelijke stand in de geboorteakte, dan wel in een authentieke akte met uitsluiting van het testament (art. 327 B.W.).

Indien het erkende kind meerderjarig of ontvoogd is, dan dient het kind vooraf zijn toestemming te geven (art. 329bis §1 B.W.). Indien het kind tussen 12 en 18 jaar oud is, dan moeten zowel het kind als de ouder vereist. Is het kind jonger dan 12 jaar dan dient enkel de ouder de toestemming te geven. (art. 329bis §2 B.W.).

Onderzoek naar vaderschap/moederschap

Wanneer de afstamming noch van rechtswege, noch via erkenning is vastgelegd, dan is onderzoek mogelijk naar het vaderschap (of moederschap). In dat geval kan het vaderschap of het moederschap gerechtelijk worden vastgesteld, op initiatief van het kind of de ouder wiens ouderschap wel vaststaat. de vermoedelijke vader of moeder kan dan door hen voor de rechtbank worden gedagvaard. De vordering zal uiteraard worden afgewezen indien na onderzoek komt vast te staan dat de persoon in kwestie niet de biologische vader of moeder is.

Het onderzoek naar het vaderschap wordt geregeld door artikel 322 e.v. B.W. Dit onderzoek kan worden gevoerd ongeacht of de moeder gehuwd is of niet en ongeacht of de vordering gericht is tegen een gehuwde man of niet.

Uitzonderlijk kan ook onderzoek naar het moederschap worden gevoerd (art. 314 B.W.).

De wijze waarop deze procedure verloopt wordt behandeld in de artikelen 332bis-332quinquies B.W.

 

ADOPTIE

Adoptie is eigenlijk een vorm van fictieve afstamming, waarbij op basis van een vonnis het ouderschap wordt gecreëerd.

Adopties moeten steeds gegrond zijn op wettige redenen en ingeval zij betrekking hebben op een kind kunnen zij slechts plaatsvinden in het hoger belang van het kind en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen (art. 344-1 B.W.)

 

GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING

Alle kinderen genieten van dezelfde voordelen die wet aan de afstamming koppelt.

Door het vaststelen van de afstamming zal het kind de naam, nationaliteit en woonplaats van de ouders krijgen. Het kind zal in het erfrecht worden opgenomen. Het kind is zijn ouders respect verschuldigd (art. 317 B.W.). Het kind zal onder het ouderlijk gezag vallen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.