Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Timesharing
facebook facebook
 • Register

 

Algemeen

Timesharing is erg populair in toeristische landen (in het bijzonder Spanje). Timesharing is traditioneel een recht om gedurende één of meerdere weken in het jaar (en dit voor verschillende jaren) in een vakantiehuisje te verblijven.

Nochtans wordt ons team regelmatig gecontacteerd door kopers van timesharing-producten die zich gedupeerd voelen en de timeshare overeenkomst willen 'opzeggen'. De benaderingstechnieken van timesharing-verkopers zijn dan ook gevarieerd en vaak sluw.

Om consumenten te beschermen tegen malafide praktijken wordt binnen de Europese Unie aan timesharing-aanbieders strikte voorwaarden opgelegd. In België is deze bescherming terug te vinden in de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling.

Hieronder geven wij antwoord op de volgende vragen:

 1. Wanneer is de timesharingwet van toepassing?
 2. Waaraan moet reclame over timesharing voldoen?
 3. Welke informatie moet voorafgaandelijk worden meegedeeld?
 4. Wat moet in de timesharing overeenkomst staan?
 5. Heeft de koper een herroepingsrecht?
 6. Mogen voorschotten worden gevraagd? Wanneer moet er betaald worden?
 7. Welke sancties zijn er van toepassing in het geval van inbreuken?
 8. Welke standaardinformatieformulieren zijn er?

 

Wanneer is de Timesharingwet van toepassing?

De wet is van toepassing op:

 • de verkoop van timesharing van onroerende goederen (zoals een vakantiewoning)
 • de verkoop van timesharing van roerende goederen (woonschuit, caravan, boot,…) 
 • de uitwisseling van timesharing (inschrijving voor een uitwisselingsbeurs)
 • de doorverkoop van een timesharing via een tussenpersoon (doorverkoopfirma's)
 • de toetreding tot vakantieclubs, vakantiekaarten met voorkeurtarief (abonnement om korting te bekomen op vakantieaccomodatie, vluchten, woningverhuur, enz.): de wet spreekt van “vakantieproducten van lange duur” (zijnde met een looptijd van meer dan 1 jaar)

De klassieke verhuur valt niet onder de wet (bvb de verhuur van een appartement voor enkele weken aan de Belgische kust)


Waaraan moet reclame over timesharing voldoen?

Reclame over timesharing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet alle reclame vermelden dat er standaardinformatieformulieren beschikbaar zijn.

Tijdens een promotie- of verkoopevenement moet de consument duidelijk en voorafgaand geïnformeerd worden over het commerciële doel en de aard van dat evenement. Bovendien moeten de verplichte informatieformulieren tijdens het evenement permanent ter beschikking van de consument zijn.

De wet verbiedt om de goederen voor deeltijds gebruik en de vakantieproducten van lange duur als een investeringsproduct aan te bieden of te verkopen. Deeltijdse vakantieproducten zijn immers consumptieproducten. In tegenstelling tot de traditionele onroerendgoedsector, gaat het niet om contracten waarmee meerwaarden kunnen worden gerealiseerd.

 

Welke informatie moet voorafgaandelijk worden meegedeeld?

Voordat hij een overeenkomst afsluit, moet de consument een wettelijk verplicht standaardformulier ontvangen met duidelijke informatie over het voorwerp van de overeenkomst, de rechten die hij kan uitoefenen en alle te betalen kosten. Hij moet informatie krijgen over het bestaan van een herroepingsrecht, over de duur ervan en de voorwaarden voor de  uitoefening ervan. Deze informatie maakt een wezenlijk deel uit van de overeenkomst en mag niet worden gewijzigd.

Deze informatie dient gratis te worden verstrekt op een duurzame drager en door middel van een verplicht standaardformulier dat aan elke type van overeenkomst is aangepast. De informatie moet duidelijk, leesbaar en correct zijn. De consument kan kiezen in welke taal deze informatie is opgesteld, in de taal van het land waar hij verblijft of waarvan hij de nationaliteit heeft.


Wat moet in de timesharing overeenkomst staan?

De overeenkomst moet alle verplichte informatie bevatten (zoals de coördinaten van de tegenpartij, een beschrijving van het product, de looptijd van de overeenkomst, de totaalprijs en de betalingsmodaliteiten, een overzicht van de bijkomende kosten, een herroepingsformulier).

De overeenkomst moet schriftelijk, op papieren drager of op een andere duurzame drager worden aangeboden. De consument kiest de taal waarin de overeenkomst is opgesteld hetzij in de taal van het land waar hij verblijft hetzij in de taal van het land waarvan hij de nationaliteit heeft. Op het moment dat de overeenkomst afgesloten wordt, dient de consument op zijn minst een kopie van de overeenkomst te ontvangen.


Heeft de koper een herroepingsrecht?

De wet voorziet in een herroepingsrecht voor de consument. Hij kan de overeenkomst dus zonder kosten en zonder opgave van redenen beëindigen gedurende een termijn van veertien kalenderdagen. De termijn wordt berekend vanaf de ondertekening of de ontvangst van de overeenkomst.

De consument die tijdens het herroepingsrecht gebruik gemaakt heeft van timesharing of van het gelijkgestelde product hoeft niets te betalen wanneer hij de overeenkomst binnen veertien kalenderdagen beëindigt.

Deze mogelijkheid tot herroeping die de consument wordt aangeboden, staat vermeld in het precontractuele standaardinformatieformulier en ook in de overeenkomst. Er moet een standaardformulier voor herroeping bij de overeenkomst gevoegd worden. Wordt aan deze verplichting niet voldaan dan wordt de herroepingstermijn uitgebreid eventueel tot een jaar en veertien dagen zolang de handelaar dit standaardformulier niet heeft verstrekt.

Mocht de handelaar bovendien de wettelijk verplichte informatie niet hebben verstrekt dan kan het herroepingsrecht gedurende drie maanden en veertien dagen worden uitgeoefend.


Mogen voorschotten worden gevraagd? Wanneer moet er betaald worden?

De betaling van voorschotten, van waarborgen, geldreserves of schulderkenning alsook elke soort van vergoeding die door de consument aan de handelaar of aan een derde wordt uitbetaald, zijn vóór het einde van de herroepingstermijn verboden.

Wat de doorverkoopovereenkomsten betreft, zijn betalingen van voorschotten voordat de verkoop werkelijk heeft plaatsgehad of de overeenkomst via andere middelen beëindigd wordt, verboden.

De betalingen in het kader van vakantieovereenkomsten van lange duur moeten gespreid gebeuren over de totale looptijd van de overeenkomst door middel van jaarlijkse gelijke termijnen. Vanaf het tweede jaar kan de consument de overeenkomst ook gratis beëindigen als hij dit doet in de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst van het betalingsverzoek.

 

Welke sancties zijn er van toepassing in het geval van inbreuken?

Er is voorzien in burgerrechtelijke sancties (vordering tot staking) of strafsancties indien de handelaar de wetgeving niet naleeft.

De ambtenaren van de inspectie van de FOD Economie zijn bevoegd om de toepassing van de wet te controleren en om de strafbare feiten op te sporen en vast te stellen.

Uiteraard kan de consument een timesharing-overeenkomst door de rechtbank laten vernietigen indien de wet niet wordt nageleefd.

 

Standaardinformatieformulieren


overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd
overeenkomsten betreffende vakantieproducten van lange duur
doorverkoopovereenkomsten
uitwisselingsovereenkomsten
afzonderlijk herroeping om de uitoefening van het recht van herroeping te vergemakkelijken

Hebt u een geschil met een timesharing-aanbieder, raadpleeg dan een advocaat en aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.