Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Eigendomsvoorbehoud
facebook facebook
  • Register

PRINCIPES

1. Wanneer een verkoper en een koper een akkoord hebben bereikt over een te verkopen zaak en de prijs ervan, dan komt op datzelfde ogenblik een rechtsgeldige koop tot stand. Op dat ogenblik wordt ook het eigendom over de zaak overgedragen aan de koper.

Het tijdstip waarop het eigendomsrecht wordt overgedragen kan echter vrijelijk door partijen worden overeengekomen. Partijen kunnen dan ook overeenkomen dat het eigendom over de te verkopen zaak pas wordt overgedragen zodra de koper de prijs volledig heeft betaald. Dit noemt men een beding van eigendomsvoorbehoud, dat standaard voorkomt in contracten aangaande koop op afbetaling. Tot zolang de koper de prijs niet volledig betaald heeft, is hij dus geen eigenaar van de zaak (hij kan het bvb ook niet doorverkopen), en kan de verkoper bij niet-betaling de zaak terugeisen.

2. Roerende goederen, verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige betaling van de prijs, kunnen worden teruggevorderd wanneer de koper in gebreke blijft de koopprijs te betalen voor zover dit schriftelijk is opgesteld uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed (de verkoper onder eigendomsvoorbehoud zal dus bij samenloop in hoofde van de koper een keuze moeten maken tussen het voorrecht op grond van art. 20,5° Hypotheekwet (voorrecht van de niet-betaalde verkoper)  of het eigendomsvoorbehoud). Is de koper een consument, dan dient de instemming van de koper uit het geschrift te blijken.

Het terugvorderingsrecht kan worden uitgeoefend ongeacht de juridische aard van de overeenkomst waarin het is opgenomen. Het eigendomsvoorbehoud is dus niet beperkt tot de onbetaalde verkoper (ook bvb de onbetaalde aannemer m.b.t. zijn materiaal).

3. Het eigendomsvoorbehoud kan ook toegepast worden op de schuldvorderingen die in de plaats komen van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rustte. Wanneer de koper het goed waar het eigendomsvoorbehoud op rust verkoopt, dan komt het eigendomsvoorbehoud dus te rusten op de verkoopprijs (voor zover de verkoopprijs nog kan worden geïdentificeerd in het vermogen van de koper en zich niet vermengd heeft met de andere goederen in zijn vermogen). Heeft de koper de verkoopprijs nog niet ontvangen, dan rust het eigendomsvoorbehoud op de vordering tot betaling van de verkoopprijs. De verkoper onder eigendomsvoorbehoud kan zijn eigendomsrecht op de schuldvordering in dat geval tegenwerpen aan de samenlopende schuldeisers van zijn koper (toepassing van de zakelijke subrogatie). De zakelijke subrogatie betreft wel enkel de betaling van de koopprijs (en niet bvb schadevergoedingen en interesten die niet de vertraging van de betaling dekken).

4. Indien de verkochte goederen onroerend door incorporatie zijn geworden, dan blijft het eigendomsvoorbehoud behouden op voorwaarde van registratie in het pandregister.

Ook op het eigendomsvoorbehoud is het verrijkingsverbod van toepassing. De verkoper verrekent de waarde van het teruggevorderde goed met zijn schuldvordering. Overtreft deze waarde het bedrag van de schuldvordering dan is de verkoper tot afdracht aan de koper verplicht van het saldo.

5. Het eigendomsvoorbehoud is, bij gebreke van een samenloop, ook in het kader van een gerechtelijke reorganisatie in principe aan alle schuldeisers tegenwerpen. Nochtans zijn een aantal beperkingen op de rechten van de schuldeiser van toepassing.

Zo zal de verkoper vanaf de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie zijn goed niet meer terugvorderen. Hij kan evenmin een einde maken aan de koopovereenkomst wegens de opening van een gerechtelijke reorganisatie, niettegenstaande een andersluidende clausule in de overeenkomst (art. 35 §1 WCO). Heeft de verkoper reeds vóór de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie beslag gelegd om zijn goed terug te vorderen, dan behoudt dat beslag zijn bewarende werking, onder voorbehoud voor de rechtbank van handlichting (art. 31 lid 2 WCO). Het reorganisatieplan kan vervolgens in een opschorting van de rechten van de verkoper voorzien, maar deze opschortingstermijn mag niet langer dan 24 maanden bedragen. De verkoper behoudt wel het recht om de (conventionele of wettelijke) interesten die op zijn schuldvordering verschuldigd zijn, te innen (art. 50 lid 1 WCO). Het plan mag ook op generlei wijze de rechten van de verkoper onder eigendomsvoorbehoud aantasten, tenzij hij daar individueel mee zou instemmen of een minnelijk akkoord gesloten heeft (art. 50 lid 3 WCO). Het reorganisatieplan kan voorzien in de vrijwillige overdracht van de gehele of een deel van de onderneming of haar activiteiten (art. 51 WCO), maar de verkoper onder eigendomsvoorbehoud moet zijn toestemming geven met de overdracht van het goed.

 

Ingeval van geschillen aangaande clausules van eigendomsvoorbehoud, raadpleeg een advocaat en neem gerust contact met ons op.


WETTELIJKE BASIS

Burgerlijk wetboek - Boek III - Titel XVII - zakelijke zekerheden op roerende goederen - hoofdstuk 2: eigendomsvoorbehoud (art 69-72)

 HOOFDSTUK 2. - Eigendomsvoorbehoud

  Art. 69. Geschrift
  Roerende goederen, verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige betaling van de prijs, kunnen worden teruggevorderd wanneer de koper in gebreke blijft de koopprijs te betalen voor zover dit schriftelijk is opgesteld uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed.
  Is de koper een consument in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, dan dient de instemming van de koper uit het geschrift te blijken.
  Het terugvorderingsrecht krachtens een beding van eigendomsvoorbehoud kan worden uitgeoefend ongeacht de juridische aard van de overeenkomst waarin het is opgenomen.

  Art. 70. Zakelijke subrogatie, verwerking en vermenging.
  De artikelen 9, 18 en 20 zijn van toepassing.

  Art. 71. Onroerendmaking
  Zijn de verkochte goederen onroerend door incorporatie geworden, dan blijft het eigendomsvoorbehoud behouden op voorwaarde van registratie in het pandregister.

  Art. 72. Verrijkingsverbod
  De verkoper verrekent de waarde van het teruggevorderde goed met zijn schuldvordering. Overtreft deze waarde het bedrag van de schuldvordering dan is de verkoper tot afdracht aan de koper verplicht van het saldo.

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.