Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Hypotheek
facebook facebook
 • Register


KENMERKEN


Een hypotheek is een zakelijk recht op een onroerend goed ter voldoening van een verbintenis (art. 41 Hyp. W.). Een hypotheek kan gevestigd worden op een eigendom, maar ook op zakelijke genotsrechten zoals een recht van opstal of een vruchtgebruik (op andere zakelijke genotsrechten dan weer niet, zoals een erfdienstbaarheid).

Het klassieke voorbeeld van een hypotheek is het  geval waarbij n.a.v. de aankoop van een huis, de koper bij een bank om een lening vraagt. Indien de bank deze lening toekent, zal ze dit onmiddellijk koppelen aan een hypotheek op het huis. Indien de koper zijn afbetalingen plots zou stoppen, dan heeft de bank een zekerheid : het huis. De bank zal dan op basis van deze hypotheek de woning kunnen laten openbaar verkopen en met de opbrengst ervan het saldo van de openstaande lening vereffenen. Indien de koper diverse schuldeisers zou hebben, dan zal de bank bij voorrang uitbetaald worden met de opbrengst van de verkoop van de woning.

Het hypotheekrecht heeft een aantal specifieke kenmerken:

 • Een hypotheek kan enkel op een onroerend goed worden gevestigd. Op roerende goederen kan geen hypotheek worden gevestigd met uitzondering van schepenen en een handelszaak (het zogenaamd inpand geven van de handelzaak).
 • Een hypotheek kan niet op toekomstige onroerende goederen worden gevestigd (art. 78, lid 2 Hyp. W.). Het is aldus een actueel recht. Hierop bestaat één uitzondering: een hypotheek kan gevestigd worden op gebouwen waarvan de oprichting begonnen of zelf nog maar ontworpen is, indien degene die de hypotheek aanvraagt op dat ogenblik het recht heeft om op die grond te bouwen (art. 45bis Hyp. W.)
 • Aan het hypotheek is een volgrecht gekoppeld. De hypothecaire schuldeiser volgt het onroerend goed, ongeacht wie eigenaar er van is (geworden). Dit betekent concreet dat indien de persoon die bij een bank een hypothecaire lening heeft verkregen, het onroerend goed zou verkopen, de hypotheek meegaat met die verkoop en de bank al haar rechten behoudt.
 • Een hypotheek zorgt voor zaakvervanging. Indien het onroerend goed zou teniet gaan (bvb door brand), dan gaan de rechten van de hypothecaire schuldeiser over op de geldsommen die in de plaats van het onroerend goed komen (bvb. de bedragen die de brandverzekeraar zou uitbetalen).
 • De schuldvordering en het bedrag waarvoor de hypotheek wordt gesteld moet duidelijk zijn aangeduid. Het hypotheekrecht is dus een afgebakend recht.

 

SOORTEN


Er bestaan drie soorten van hypotheken : (i) de wettelijke, (ii) de bedongen en (iii) de testamentaire hypotheken. Daarnaast wordt nagedacht over het invoeren van een 'eurohypotheek', waarbij zekerheid en schuld worden losgekoppeld.

Wettelijke hypotheken

De wettelijke hypotheek is de hypotheek die uit de wet ontstaat, dit tot zekerheid van bepaalde schuldvorderingen (art. 44 en 47 Hyp.W.).

Voorbeelden hiervan zijn:

 • De schuldvorderingen van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen op de goederen van de ontvangers en beheerders die rekenplichtig zijn.
 • De schuldvorderingen van minderjarigen en onbekwaamverklaarden, op de goederen van hun voogd

 De bedongen hypotheken

De bedongen hypotheek is de hypotheek die afhankelijk is van overeenkomsten en van de uiterlijke vorm van akten en contracten (art. 44 Hyp.W.), zijnde een hypotheekcontract. Bedongen hypotheken kunnen alleen worden toegestaan door hen die bekwaam zijn om de onroerende goederen welke zij daarmee bezwaren te vervreemden (art. 73 Hyp. W.).

Een hypotheekcontract is een vormelijke overeenkomst, zodat aan een aantal formalismen moet zijn voldaan:

 • Een authentieke akte of een in rechte of voor notaris erkende onderhandse akte. Volmachten tot het vestigen van hypotheek moeten in dezelfde vorm worden gegeven (art. 76 Hyp. W.)
 • Een opgave van de aard en de ligging van de onroerende goederen van de schuldenaar, waarop deze de hypotheek voor de schuldvordering toestaat (art. 78 Hyp. W.)
 • De opgave van het bedrag waarvoor de hypotheek is verleend (art. 80 Hyp. W.)

Testamentaire hypoheken

De testamentaire hypotheek is de hypotheek die door een erflater wordt gevestigd op een of meer onroerende goederen, aangewezen in het testament, tot waarborg van de door hem gemaakte legaten (art. 44 Hyp. W.)

 

INSCHRIJVING VAN HYPOTHEKEN


Een hypotheekcontract heeft slechts gevolgen ten aanzien van derden, wanneer het is ingeschreven op het hypotheekkantoor.

De inschrijving van de hypotheek gebeurt door het overschrijven van een samenvatting van de hypotheeksakte (het borderel) in een daartoe bestemd register op het hypotheekkantoor van het arrondissement waar het onroerend goed, bezwaard met de hypotheek, is gelegen (art. 82 Hyp.W.). De kosten van de inschrijving en van de vernieuwing worden gedragen door de schuldenaar, tenzij anders is overeengekomen (art. 91 Hyp.W.)

Deze inschrijving houdt een hypotheek in stand gedurende 30 jaar te rekenen van de dag van de inschrijving. Ze houdt op van kracht te zijn indien de inschrijving niet is vernieuwd vóór het verstrijken van die termijn (art. 90 Hyp. W.).

Een inschrijving kan ook vernietigd worden door een doorhaling. Deze doorhaling wordt vermeld op de rand van de inschrijving en de vrijmaking van het onroerend goed. Een inschrijving kan ook verminderd worden. De vermindering is een gedeeltelijke doorhaling waardoor de hypotheek voor een lager bedrag of voor minder onroerende goederen gevestigd blijft. Inschrijvingen worden doorgehaald of verminderd mits de toestemming van beide partijen, of krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen of in kracht van gewijsde gegaan, waarin de doorhaling of vermindering wordt bevolen (art. 92 Hyp.W.). Een uitgifte van de authentieke akte of een akte in brevet houdende bevestiging van de toestemming, of de uitgifte van het vonnis dient hiertoe op het hypotheekkantoor te worden neergelegd (art. 93 Hyp.W.).

De schuldeiser die een ingeschreven hypotheek heeft op een onroerend goed beschikt over een volgrecht. Hij kan het goed volgen in welke handen het ook overgaat, en zal bij voorrang betaald worden op de gewone schuldeisers voor de betaling van zijn schuldvordering (art. 96-107 Hyp.W.)

Alle schuldeisers die op dezelfde dag een hypotheek hebben ingeschreven, beschikken over samenlopende hypotheken van dezelfde dagtekening, zonder onderscheid tussen de inschrijving die 's morgens is gebeurd en die van 's avonds, ook indien dit verschil door de hypotheekbewaarder is vermeld (art. 81 Hyp.W.). Hypotheken op eenzelfde onroerend goed die op verschillende data zijn ingeschreven worden vertrekkende vanaf de oudste datum in rangen verdeeld (rang 1, rang 2, rang 3). Deze rang bepaalt de volgorde waarin hypothecaire schuldeisers worden betaald met de opbrengt van het onroerend goed.

 

 Ingeval van geschillen omtrent hypotheken, raadpleeg een advocaat en neem gerust contact met ons op.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.