WETGEVING

Auteurswet : wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Softwarewet : wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn  van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's


VOORWERP VAN BESCHERMING

Het auteursrecht biedt bescherming aan ieder werk dat in een concrete vorm is uitgedrukt en dat origineel is.

Het werk moet vooreerst in een concrete vorm zijn uitgedrukt. Ideeën, hoe geniaal die ook moge zijn, worden niet beschermd door het auteursrecht. Hetzelfde kan gezegd worden over methodes, stijlen etc.

Nog meer belangrijk is dat het werk moet voldoen aan de originaliteitstoets. Dit betekent dat het werk de uitdrukking moet zijn van de intellectuele schepping van de auteur. De auteur moet dus uitdrukking hebben gegeven aan zijn creatieve geest waardoor het werk de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dit zal het geval zijn wanneer de auteur zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes;

De artistieke waarde van een werk is geen criterium om tot bescherming te besluiten.

De Auteurswet spreekt over 'werken van letterkunde of kunst, maar in praktijk worden heel veel werken onder dit begrip beschermd. Officiele akten van de overheid (wetgeving, rechtspraak) worden uitgesloten van bescherming.

Om van bescherming van het auteursrecht te kunnen genieten, dient geen enkele formaliteit te worden vervuld. De bescherming wordt automatisch toegekend vanaf datum van de creatie. Het copyright teken (c) is dan ook geen enkele vereiste om auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen.


WIE GENIET VAN BESCHERMING?

De regel is dat het auteursrecht enkel toekomt aan de (fysieke) persoon die het werk heeft gecreëerd. Een rechtspersoon kan dan ook nooit als oorspronkelijke auteur worden aangemerkt.

Het kan ook voorvallen dat verschillende personen samen een werk creëeren. Indien zij elk een eigen creatieve inbreng kunnen aantonen, zullen zij alleen als co-auteurs van het werk worden beschouwd. In het geval van audiovisuele werken is er echter een (weerlegbaar) vermoeden dat de exploitatierecht aan de producten zijn overgedragen (door de regisseur, scenarioschrijvers, bewerkers, tekstschrijvers en grafische ontwerpers van animatiesequenties).


DUURTIJD VAN BESCHERMING

Het auteursrecht biedt bescherming gedurende het ganse leven van de auteur plus 70 jaar na zijn overlijden.


WAT ZIJN DE AUTEURSRECHTEN?

De Auteurswet onderscheidt twee soorten van rechten : (i) de morele rechten, en (ii) de exploitatierechten.

De morele rechten vallen uiteen in:

- het openbaarmakingsrecht: enkel de auteur kan beslissen of zijn werk klaar is om bekend te worden gemaak
- het recht op naamsvermelding: de auteur heeft het recht op het vaderschap op te eisen of te weigeren van een werk
- het recht op eerbied : de auteur heeft het recht om zich te verzetten tegen (materiële of niet-materiële) wijzigingen aan het werk die de geest van zijn werk aantonen; bovendien kan hij zich ook verzetten tegen elke vervorming, verminking of aantasting van zijn werk te verzetten

De exploitatierechten vallen uiteen in:

- het reproductierecht : enkel de auteur heeft het recht om zijn werk op welke wijze ook en in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren; ook enkel de auteur heeft het recht om het vertalen of bewerken van zijn werk toe te staan.
- het distributierecht : enkel de auteur heeft het recht om exemplaren van zijn werk in het verkeer wordt gebracht; dit recht wordt wel ingeperkt door het principe van communautaire uitputting (zodra een werk met toestemming van de auteur in het verkeer is gebracht binnen de EU dan verliest hij de verdere controle op zijn werk); de auteur blijft wel het recht behouden om het verhuren of uitlenen van zijn werk toe te staan
- het recht tot mededeling aan het publiek: enkel de auteur heeft het recht om zijn werk aan het publiek mee te delen ongeacht welk procédé (zoals via televisie, radio, internet etc.)


UITZONDERINGEN OP HET AUTEURSRECHT

 

AUTEURSCONTRACTEN 

De exploitatierechten kunnen door de auteur worden overgedragen (d.i. een overdracht van auteursrechten). Deze overdracht kan de vorm van een vervreemding (te  vergelijken met een verkoop) uitmaken of de vorm van een licentie ( te vergelijken met een verhuur) aannemen.

Belangrijk is te noteren dat her verkrijgen van een werk (de materiële drager dus waarin het werk is geïncorporeerd) niet de overdracht van de auteursrechten op dit werk met zich meebrengt.

De Auteurswet legt - in het belang van de auteur - een aantal voorwaarden op in het kader van auteurscontracten:

- de vereiste van een geschrift : ten aanzien van de auteur kan het verkrijgen van het auteursrecht enkel bewezen worden door een geschreven overeenkomst
- restrictieve interpretatie : in geval van onduidelijkheid zullen clausules in een auteurscontract steeds in het voordeel van de auteur worden gelezen
- algemene overdrachtsbedingen zijn verboden; er dient dan ook zeer nauwkeurig te worden beschreven welke rechten, welke exploitatievormen, voor welke duur en tegen welke vergoeding worden overgedragen
- de verkrijger van de exploitatierechten moet het werk gebruiken conform de eerlijke beroepsgebruiken
- de overdracht van rechten betreffende nog onbekende exploitatievormen is verboden
- de overdracht van rechten betreffende toekomstige werken is enkel mogelijk indien dit beperkt is in tijd en voorzover het genre waarop de overdracht betrekking heeft bepaald is 

Specifieke regels zijn bovendien van toepassing voor:

- overeenkomsten in de sector van beeldende kunst
- overeenkomsten betreffende de audiovisuele exploitatie van een bestaand werk
- audiovisuele exploitatiecontracten
- het uitgavecontract
- het opvoeringscontract