Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Kwekersrecht
facebook facebook
  • Register


WETGEVING

Belgische Kwekerswet: 

- huidige : Wet tot bescherming van kweekproducten van 20 mei 1975
- toekomstige (nog niet in werking getreden): Wet ter bescherming van kweekproducten van 10 januari 2011 

EU-kwekersrecht : Verordening 2100/94 van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht


VOORWERP VAN BESCHERMING

Het kwekersrecht kent een beschermingsregime toe aan kwekers van nieuwe rassen (van planten). Een kwekerscertificaat kan bekomen worden voor een ras dat onderscheidbaar, homogeen, bestendig en nieuw is. Het ras dient bovendien een geschikte benaming te krijgen.

Een ras wordt als onderscheidbaar beschouwd indien het door de expressie van de eigenschappen die voortvloeit uit een bepaald genotype  (of combinatie van genotypen), duidelijk verschilt van elk ander ras waarvan het bestaan algemeen bekend is op de datum van indiening van de aanvraag of, op de voorrangsdatum. Het is niet vereist dat het ras zelf is gecreeërd. Zo kan de kweker die een ras ontdekt die op natuurlijke wijze is ontstaan bescherming verkrijgen indien hij dit ras verder ontwikkelt.

Het ras moet voldoende homogeen zijn in de expressie van zijn pertinente eigenschappen. Deze eigenschappen moeten in een voldoende graad aanwezig zijn bij alle planten van het ras.

Het ras dient ook de pertinente eigenschappen onveranderd te houden na achtereenvolgende vermeerderingen (dit is de vereiste van bestendigheid).

Het ras dient ten slotte nieuw te zijn in de zin dat de kweker sedert méér dan 1 jaar te rekenen vanaf de indienings- of voorrangsdatum geen rascomponenten of oogstmateriaal met het oog op exploitatie heeft verkocht of afgestaan op Belgisch grondgebied.

De kweker moet tot slot het ras een naam geven die geschikt bevonden wordt door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, volgens voorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit.


HOE WORDT EEN KWEKERSCERTIFICAAT VERLEEND ?

Een kwekerscertificaat aanvragen, gebeurt bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. De aanvraag moet worden ingediend door de kweker of zijn rechthebbende.

Op deze vereiste bestaan drie uitzonderingen, zijnde (i) wanneer de kweker werkt in dienstarbeid (op basis van de nieuwe wetgeving zal de werkgever het kwekersrecht verkrijgen), (ii) wanneer een ras wordt ontwikkeld in het kader van een samenwerking tussen verschillende personen (het kwekersrecht wordt dan gezamenlijk verkregen) en (iii) wanneer een ras wordt ontwikkeld door verschillende personen maar onafhankelijk van elkaar (de eerste aanvrager verkrijgt dan het kwekersrecht).

Na de aanvraag wordt een formeel onderzoek gevoerd en wordt de aanvraag ingeschreven in het Register van de aanvragen. Vervolgens wordt een onderzoek ten gronde gevoerd door de Dienst waarbij wordt onderzocht of het om een plantenras gaat, het ras nieuw is en of de aanvrager gerechtigd is de aanvraag te doen. Tot slot wordt een technisch onderzoek door de Dienst uitgevoerd waarbij wordt onderzocht of het ras onderscheidbaar, homogeen en bestendig is.

Dit onderzoek wordt beëindigd met een beslissing van de Dienst tot toekenning of weigering van de aanvraag. In positief geval wordt een kwekerscertificaat afgeleverd en wordt de rasbenaming ingeschreven in het Rassenregister.


DE KWEKERSRECHTEN

Aan de kweker wordt het uitsluitende recht toegekend op het commercieel voortbrengen, vermeerderen, opslaan of in de handel brengen van rascomponenten (zijnde volledige planten of plantendelen). 

De bescherming gaat ook verder dan het beschermde ras zelf en strekt zich ook uit tot (i) rassen die in wezen afgeleiden zijn van het beschermde ras, (ii) rassen die niet duidelijk te onderscheiden zijn van het beschermde ras, en (iii) rassen waarvan het voortbrengen het herhaald gebruik van het beschermde ras vereist.

De kweker heeft wel een exploitatieplicht. Hij dient het beschermde ras in stand te houden met de eigenschappen die in het certificaat werden vastgelegd.

Op het kwekersrecht bestaan ook een aantal uitzonderingen. Zo kan de kweker zich niet verzetten tegen (i) handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden, (ii) handelingen voor experimentele doeleinden en wetenschappelijk onderzoek, en (iii) handelingen die de genetische bron inzetten voor het tot stand brengen van verbeterde rassen (de zogenaamde 'breeders' exemption'). Voorts is ook het principe van communautaire uitputting van toepassing in het kwekersrecht. Tot slot kan de bevoegde Minister ook in het algemeen belang een niet-exclusieve dwanglicentie uitvaardigen.

 

Bent u van oordeel dat een bepaalde kweker een inbreuk maakt op uw kwekersrechten en wil u deze inbreuken een halt toe roepen, contacteer ons dan.DUUR VAN HET KWEKERSRECHT

Het kwekersrecht wordt toegekend voor een periode van 25 jaar, startend het jaar na verlening van het kwekersrecht (voor rassen van wijnstokken, bomen en aardappelen is de termijn 30 jaar).

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.