Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Tekeningen- en modellenrecht
facebook facebook
  • Register


WETGEVING

Benelux model of - tekening : Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) 

Gemeenschapsmodel : Verordening nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffene gemeenschapsmodellen

Internationaal model : Overeenkomst van den Haag van 28 november 1960


VOORWERP VAN BESCHERMING

Het regime van tekeningen en modellen biedt bescherming aan het uiterlijk van een voortbrengsel (of een deel ervan). Bij tweedimensionale vormen spreekt men van een tekening (bvb. een behangpapierpatroon). Bij driedimensionale vormen spreekt men van een model (bvb. de vorm van een auto). Onder een 'voortbrengsel' wordt 'elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp' verstaan. Het uiterlijk van dat voortbrengsel omvat de kenmerkende en visueel waarneembare eigenschappen van het voortbrengsel (zoals de vorm, kleuren, materiaalkeuze, textuur etc.).

Om van bescherming te kunnen genieten moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. De tekening of het model moet (i) (objectief) nieuw zijn, en (ii) getuigen van een eigen karakter.

Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd indien een identieke tekening of identiek model niet voor het publiek is beschikbaar gesteld vóór de datum van depot.  Ook tekening of modellen die slechts in onbelangrijke details verschillen worden als identiek beschouwd (dit vanuit een globale beoordeling). Evenwel wordt een gratieperiode van 12 maanden vertrekkend vanaf datum van openbaarmaking toegekend aan de deposant zelf.

Een tekening of model dient ook een eigen karakter te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat de tekening of het model bij een geïnformeerde gebruiker een algemene indruk moet maken die verschilt van de algemene indruk die die gebruiker heeft van reeds bestaande tekeningen of modellen (het zogenaamde vormingserfgoed). Bij de beoordeling van het eigen karakter zal worden gekeken of de ontwerper bij de creatie van de tekening of het model een zekere mate van vrijheid had. Hoe groter die vrijheid zal zijn, hoe minder kleine verschillen een andere algemene indruk zullen veroorzaken. Aan elementen van een model die slechts een uiting zijn van een bepaalde trend of stijl komt geen bescherming toe. De 'geïnformeerde gebruiker' is een gebruiker die iets meer gespecialiseerd is dan de gemiddelde consument zoals we die kunnen in het merkenrecht, maar is anderzijds geen deskundige in de materie zoals in het octrooirecht.

Bepaalde tekeningen en modellen worden van bescherming uitgesloten. Het gaat hierbij vooreerst om tekeningen of modellen die uitsluitend door de techniche functie worden bepaald. Een vormgeving die onmisbaar is voor het verkrijgen van een bepaalde technisch effect kan dus geen bescherming verkrijgen. Ook het uiterlijk van verbindingsstukken kan geen bescherming verkrijgen. Tot slot mag een tekening of model ook niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden (zoals in het merkenrecht).

 

Heeft een modelhouder zich tegen u gericht, doch bent u van mening dat zijn model niet nieuw is of geen eigen karakter heeft, neem dan contact met ons op om uw verweermogelijkheden te onderzoeken.HOE WORDT BESCHERMING VERKREGEN? 

Het tekening- of modelrecht wordt verkregen door het eerste depot. Dit depot wordt niet onderworpen aan een onderzoek naar de geldigheidsvereisten (hetgeen betekent dat de geldigheid van de tekening of het model steeds achteraf in een eventuele gerechtelijke (inbreuk) procedure kan worden beoordeeld door de rechter).

Dit depot kan voor Benelux tekeningen of -modellen gebeuren bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom in België of bij het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom in den Haag. 

Het depot van gemeenschapsmodellen dient te gebeuren bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) in Alicante. Er bestaat ook een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel (waarvoor dus geen depot vereist is), doch de beschermingsomvang is aanzienlijk kleiner dan het geregistreerd gemeenschapsmodel.

Internationale modellen ten slot kunnen worden gedeponeerd bij de WIPO in Genève.
 

Gelet op de relatief lage registratietaksen en de ruimere bescherming, verkiezen wij het depot van een gemeenschapsmodel. Indien u uw model als gemeenschapsmodel wenst te deponeren, neem dan gerust contact met ons op.WELKE RECHTEN HEEFT DE HOUDER VAN EEN TEKENING - OF MODELRECHT?

Alleen de houder van het tekening- of modelrecht kan de tekening of het model exploiteren, of derden daartoe toesteming verlenen. Ook kan de houder zich verzetten tegen het gebruik door derden van voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk of met een uiterlijk dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

Ook in het tekening - en modelrecht is het principe van uitputtingsbeginsel van toepassing. Wanneer een tekening of model dus met de toestemming van de houder van het recht in het verkeer van een EU-lidstaat is gebracht, is het exploitatierecht voor dat concreet voortbrengsel binnen alle lidstaten van de EU uitgeput.

Een andere beperking is het recht van voorgebruik. Indien een derde op hetzelfde tijdstip en op eigen initatief een identiek of sterk gelijkend model of tekening heeft ontworpen maar niet als eerste gedeponeerd heeft, dan blijft deze onder bepaalde voorwaarden gerechtigd het model of de tekening verder zelf te gebruiken.

Tot slot kan ook niet opgetreden worden tegen handelingen in de particuliere sfeer, of ter illustratie of ten behoeve van onderwijs.

 

Wenst u snel en efficiënt op te treden tegen inbreuken op uw tekening- of modelrecht, neem dan gerust contact met ons op.DUURTIJD VAN BESCHERMING

Het depot verleent een beschermingstermijn van 5 jaar. Dit depot kan echter vier keer voor een aanvullende termijn van 5 jaar worden verlengd, zodat de maximale beschermingsduur 25 jaar bedraagt.

Niet-geregistreerde gemeenschapsmodellen worden slechts 3 jaar beschermd. 


CUMUL MET ANDERE INTELLECTUELE RECHTEN

Tekeningen en modellen die een origineel karakter vertonen kunnen eveneens worden beschermd door het auteursrecht.

Tekeningen - of modellen kunnen ook als merk worden geregistreerd indien ze een onderscheidend vermogen bezitten dat hen in staat stelt de producten of diensten van de onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen;

Een uitvinding kan tenslotte ook belichaamd worden in een voorwerp dat tevens een bijzondere vorm vertoont, waardoor ook de bescherming van het octrooirecht zou kunnen ingeroepen worden. Men moet zich in dat geval wel de vraag stellen of de uitvinding en de vorm materieel van elkaar kunnen worden gescheiden. Wanneer de vorm niet essentieel is voor de uitvinding (en dus de uitvinding ook via een andere verschijningsvorm kan worden verwezenlijkt), dan kunnen beide rechten ingeroepen worden. Is de vormgeving echter noodzakelijk voor het verkrijgen van het technisch effect of het verwezenlijken van een technische eigenschap, dan zal de bescherming van het tekening- en modelrecht geen doorgang kunnen vinden. 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.