Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Milieuvergunning
facebook facebook
  • Register

Welke regelgeving organiseert de milieuvergunning?

De milieuvergunning wordt geregeld door het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (het Milieuvergunningsdecreet = MVD).

Dit decreet is van toepassing op alle inrichtingen die hinderlijk worden geacht voor mens en leefmilieu. 

Het Milieuvergunningsdecreet definieert inrichtingen als : fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die op een door de Vlaamse Regering op te stellen lijst voorkomen (art. 2, 1° MVD). Deze lijst is terug te vinden in Bijlage 1 bij VLAREM I.

VLAREM I is de afkorting voor het Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het VLAams REglement betreffende de Milieuvergunning. In dit besluit wordt de procedure voor het verkrijgen van een milieuvergunning toegelicht, alsook een indelingslijst opgenomen, en een aantal voorbeeldformulieren.

De lijst van hinderlijke inrichtingen worden onderverdeeld in 3 klassen, naargelang de aard en de daaraan gekoppelde milieueffecten. De inrichtingen worden alfabetisch in de lijst weergegeven.

Artikel 4 MVD bepaalt: 

§1 Niemand mag zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of de tweede klasse exploiteren of veranderen.
§ 2. Niemand mag, zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan, een inrichting die in de derde klasse is ingedeeld en geen onderdeel is van een inrichting die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld, exploiteren of veranderen.
De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de melding dient te geschieden.

De inrichtingen van de klassen 1 en 2 zijn dus vergunningsplichtig, terwijl de inrichtingen van klasse 3 enkel onderworpen zijn aan een meldingsplicht.


Hoe wordt de meldingsplicht (voor inrichtingen klasse 3 geregeld)?

Inrichtingen van klasse 3 (die geacht worden weinig hinder te veroorzaken) dienen enkel te worden gemeld. Er dient hiervoor dus geen vergunning te worden aangevraagd.

De meldingsprocedure wordt uitgewerkt in VLAREM I (art. 2-4).

Deze melding gebeurt via een meldingsformulier, en wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen van de plaats waar de inrichting gevestigd is; Het college kan enkel kennis nemen van deze melding, en kan de activiteit niet weigeren..

De exploitatie (of verandering) van de inrichting mag reeds gebeuren de dag na de melding. Wel dient voldaan te zijn aan de inplantingsvoorschriften uit VLAREM II en de stedenbouwregelgeving.


Hoe dient een vergunning (voor inrichtingen klasse 1 en 2) worden aangevraagd?

De wijze waarop een vergunning moet worden aangevraagd en wat de beroepsmogelijkheden zijn in geval van weigering wordt op onze pagina over de vergunningsprocedure nader beschreven.


Is er een link tussen een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning?

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.