Hebt u als minderjarige, werkgever, of ouder vragen over het sluiten van een arbeidsovereenkomst? Aarzel niet om ons te contacteren. Ons kantoor heeft specialisten in arbeidsrecht.


Arbeidsovereenkomst

Een minderjarige mag een arbeidsovereenkomst sluiten (of beëindigen) indien hij de toestemming hiervoor heeft gekregen van zijn vader, moeder of voogd.

Indien deze toestemming niet gegeven wordt, dan kan de familierechtbank ze geven op verzoek van het Openbaar Ministerie of een familielid. De vader, moeder of voogd zullen voorafgaandelijk worden opgeroepen of gehoord.

Het is wel verboden om minderjarigen die nog onderworpen zijn aan de voltijds leerplicht, arbeid te doen verrichten of werkzaamheden te laten uitvoeren die niet kader binnen hun opvoeding of vorming. Anders is er sprake van kinderarbeid.


Loon

De werkgever mag het loon rechtstreeks betalen aan de minderjarige, tenzij de vader, de moeder of de voogd hiertegen verzet aantekenen.

Als dit in het belang van de minderjarige zou zijn, kan de familierechtbank wel, op verzoek van het Openbaar Ministerie of een familielid, de minderjarige machtiging verlenen om zijn loon te mogen ontvangen en erover te beschikken.


Wetgeving

Artikel 43-46bis Arbeidsovereenkomstenwet

HOOFDSTUK V. _ Bijzondere bepalingen betreffende de minderjarige werknemers.

Art. 43. (eerste lid opgeheven) <W 1995-03-21/32, art. 12, 034; Inwerkingtreding : 01-05-1995>
De minderjarige werknemer (...), is, met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van zijn vader of zijn moeder of van zijn voogd, rechtsbekwaam een arbeidsovereenkomst te sluiten (en te beëindigen.) Bij ontstentenis van die machtiging kan de jeugdrechtbank die verlenen op verzoek van het openbaar ministerie of van een familielid. De vader, de moeder of de voogd worden vooraf gehoord of opgeroepen. <W 1981-03-30/06, art. 1, 002> <W 1995-03-21/32, art. 12, 034; Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 44. De werkgever of de derde die het loon eventueel is verschuldigd, stelt de minderjarige op geldige wijze zijn loon ter hand, tenzij verzet is betekend door de vader, de moeder of de voogd van de minderjarige, (...). <W 1995-03-21/32, art. 13, 034; Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 45. Indien het belang van de minderjarige dit vordert, kan de jeugdrechtbank op verzoek van het openbaar ministerie of een lid van de familie, de minderjarige machtigen het loon van zijn arbeid te ontvangen en er geheel of gedeeltelijk over te beschikken of voor hem een te allen tijde afzetbare bijzondere voogd aanstellen, gelast over dit loon te beschikken voor de behoeften van de onmondige. De vader, de moeder of de voogd worden vooraf gehoord of opgeroepen.

  Art. 46. (Onverminderd het bepaalde in artikel 43, kan de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van de geschillen betreffende de in deze wet bedoelde overeenkomsten,) een voogd ad hoc aanstellen om de afwezige of verhinderde voogd in het geding te vervangen. <W 1981-03-30/06, art. 2, 002>

  Art. 46bis. <W 1985-07-17/41, art. 8, 010> De bepalingen van dit hoofdstuk zijn ook toepasselijk op de andere minderjarige werknemers dan die welke in deze wet beoogd zijn.