Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Concurrentiebeding
facebook facebook
 • Register

Heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer omtrent de toepassing van een concurrentiebeding? Wenst u een model of voorbeeld van een concurrentiebeding? Raadpleeg een advocaat en aarzel niet om ons te contacteren. Ons kantoor heeft advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht.


Wat is een concurrentiebeding?

Betekenis: een concurrentiebeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst waarbij een werknemer er zich toe verbindt om na zijn vertrek bij een onderneming geen gelijkaardig werk uit te oefenen, hetzij door een eigen onderneming op te richten, hetzij om voor een concurrerende werkgever te werken.

Het concurrentiebeding heeft enkel betrekking op werkzaamheden waardoor de werknemer nadeel kan berokkenen aan de onderneming waarvoor hij gewerkt heeft, dit door de kennis die hij daar heeft opgedaan en die eigen is aan die onderneming aan te wenden voor zichzelf of voor een concurrerende onderneming.


Wanneer is een concurrentiebeding geldig?


Werknemers

Een concurrentiebeding kan enkel toegepast worden voor werknemers die een voldoende hoog jaarlijks loon hebben:

 • Bij een jaarloon minder dan 32.886 euro is een concurrentiebeding niet mogelijk
 • Bij een jaarloon tussen 32.886 euro en 65.771 euro is een concurrentiebeding enkel mogelijk voor functies die uitdrukkelijk zijn bepaald in een sectorale of ondernemings-CAO
 • Bij een jaarloon van meer dan 65.771 euro is een concurrentiebeding mogelijk tenzij het verboden is door een sectorale of ondernemings-CAO

Bovendien is een concurrentiebeding enkel geldig indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het beding moet schriftelijk en voor iedere werknemer afzonderlijk zijn vastgesteld, hetzij bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst, hetzij erna
 • Het moet geografisch beperkt worden tot die regio waar de werknemer zijn werkgever daadwerkelijk concurrentie kan aandoen en moet in elk geval beperkt zijn tot het Belgisch grondgebied
 • Het mag niet langer duren dan 12 maanden vanaf de dag dat de arbeidsovereenkomst een einde genomen heeft
 • Het moet voorzien in een forfaitaire compensatievergoeding die door de werkgever aan de werknemer moet betaald worden indien hij het wil toepassen


Handelsvertegenwoordigers

Een concurrentiebeding is enkel geldig indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het moet schriftelijk zijn vastgesteld
 • Het jaarloon moet hoger zijn dan 32.886 euro
 • Het moet betrekking hebben op gelijkaardige activiteiten en niet op alle activiteiten in het algemeen
 • Het mag niet langer duren dan 12 maanden (1 jaar)
 • Het moet beperkt zijn tot de regio waarbinnen de handelsvertegenwoordiger zijn activiteiten uitoefent


Welke compensatoire schadevergoeding moet aan werknemers worden betaald?

De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt een forfaitaire compensatoire schadevergoeding die door de werkgever moet betaald worden aan de werknemer indien hij het concurrentiebeding wil toepassen.

Het minimumbedrag van de vergoeding is gelijk aan de helft van het brutoloon van de werknemer dat overeenstemt met de duurtijd van het concurrentiebeding.

Als de werkgever binnen de 15 dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk afziet van de toepassing van het concurrentiebeding, is hij de vergoeding niet meer verschuldigd.

Als de werknemer het concurrentiebeding overtreedt, dan moet hij de compensatoire vergoeding terugbetalen, vermeerderd met hetzelfde bedrag als schadevergoeding (dus x2). Dat bedrag kan door de arbeidsrechtbank vermeerderd of verminderd worden, rekening houdend met de schade die de werkgever geleden heeft.


Welke forfaitaire vergoeding moet aan de handelsvertegenwoordiger betaald worden?

De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt geen vergoeding die de werkgever moet betalen aan de werknemer die het statuut van handelsvertegenwoordiger heeft.

Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst echter wel een strafclausule opnemen, waarbij een forfaitaire vergoeding door de handelsvertegenwoordiger dient te worden betaald indien hij het concurrentiebeding zou overtreden. Deze vergoeding mag echter wel niet meer bedragen dan 3 maanden loon. De werkgever kan evenwel een hogere vergoeding eisen indien hij een hoger nadeel kan bewijzen.

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst met een handelsvertegenwoordiger schept wel het vermoeden dat hij cliënteel heeft aangebracht. De werkgever kan wel het tegendeel steeds proberen te bewijzen.


In welke gevallen heeft het concurrentiebeding geen uitwerking?

Het concurrentiebeding krijgt geen uitwerking indien een einde wordt gesteld aan de arbeidsovereenkomst:

 • tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling
 • door de werknemer om een dringende reden
 • door de werkgever zonder een dringende reden
 • bij onderling akkoord

 

Wetgeving

Artikel 65, 86 §1, 104, 105 en 106 Arbeidsovereenkomstenwet

 Art. 65.§ 1. Onder concurrentiebeding wordt verstaan het beding waarbij de werkman de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst
te treden bij een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming, die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de kennis, die eigen is aan die onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende onderneming aan te wenden.

  § 2. Het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd in de arbeidsovereenkomsten waarin het jaarloon ((16 100) EUR) niet overschrijdt.
 
  (NOTA : het bedrag van 16.100 EUR wordt bij indexering gebracht op 32.886 EUR <VARIA 2013-10-25/01, art. M; Inwerkingtreding : 01-01-2014>)
  
  Wanneer het jaarloon tussen ((16 100 EUR)) en ((32 200) EUR) ligt, mag het beding enkel worden toegepast op categorieën van functies of op functies die bij een in paritair comité of paritair subcomité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald. Bij ontstentenis van een bij vorengenoemde paritaire organen gesloten overeenkomst, hetzij omdat die organen niet werken, hetzij omdat zij niet tot een akkoord konden komen en na mislukking van de verzoeningsprocedure, mogen de categorieën van functies of de functies worden aangeduid op ondernemingsniveau en op initiatief van de meest gerede partij bij akkoord tussen de werkgever en de representatieve werknemersorganisaties. 
 
  (NOTA : de bedragen van 16.100 EUR en 32.200 EUR worden bij indexering gebracht op 31.467 EUR en 62.934 EUR <VARIA 2011-11-22/01, art. M, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2012>)

  Bij blijvend meningsverschil tussen de werkgever en de representatieve werknemersorganisaties, kan de meest gerede partij het advies inwinnen van de commissie van goede diensten, opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 1970 betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging.

  Wanneer het jaarloon ((32 200) EUR) overschrijdt, kan het concurrentiebeding rechtsgeldig in de arbeidsovereenkomsten worden ingeschreven, behalve voor de categorieën van functies of voor de functies die bij een in paritair comité of paritair subcomité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten. Bij ontstentenis van bij vorengenoemde paritaire organen
gesloten overeenkomst en na mislukking van de verzoeningsprocedure, kunnen deze categorieën van functies of deze functies worden vastgesteld op ondernemingsniveau volgens de in § 2, tweede en derde lid, van onderhavig artikel bepaalde procedure. 
 
  (NOTA : het bedrag van 32.200 EUR wordt bij indexering gebracht op 65.771 EUR <VARIA 2013-10-25/01, art. M; Inwerkingtreding : 01-01-2014>)

  De geldigheid van elk concurrentiebeding is bovendien ondergeschikt aan de navolgende voorwaarden :
  1° het moet betrekking hebben op soortgelijke activiteiten;
  2° het moet geografisch worden beperkt tot de plaatsen waar de werkman de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen, gelet op de aard van de onderneming en haar actieradius. Het mag niet verder reiken dan 's lands grondgebied;
  3° het mag niet langer lopen dan twaalf maanden vanaf de dag dat de dienstbetrekking een einde heeft genomen;
  4° het moet voorzien in de betaling van een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever, tenzij hij binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het ogenblik van de stopzetting van de overeenkomst afziet van de
werkelijke toepassing van het concurrentiebeding.
  Het minimumbedrag van die vergoeding is gelijk aan de helft van het brutoloon van de werkman dat overeenstemt met de toepassingsduur van het beding. De basis van dat bedrag wordt gevormd door het brutoloon dat de werkman heeft ontvangen gedurende de maand voorafgaand aan de dag waarop de dienstbetrekking een einde heeft genomen.
  Voor de werklieden met een geheel of gedeeltelijk veranderlijk loon wordt dat bedrag voor het veranderlijke gedeelte berekend op het gemiddelde brutoloon van de twaalf maanden die de dag van de beëindiging van de overeenkomst voorafgaan.
  Het beding moet, op straffe van nietigheid, worden vastgelegd in een geschrift dat de toepassingsmodaliteiten van de hierboven opgesomde voorwaarden bepaalt. De paritaire comités of de paritaire subcomités kunnen deze modaliteiten nader bepalen in het licht van de voorwaarden die eigen zijn aan hun bedrijfstak.
  Het beding dat aan de bepalingen van onderhavig artikel voldoet, heeft geen uitwerking wanneer aan de overeenkomst een einde wordt gemaakt, ofwel [1 gedurende de eerste zes maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst]1, ofwel na deze
periode door de werkgever zonder dringende reden of door de werkman om dringende reden.
  Indien de werkman het concurrentiebeding overtreedt, is hij ertoe gehouden aan de werkgever het bedrag terug te storten dat deze laatste ter toepassing van het in § 2, vijfde lid, 4°, van onderhavig artikel neergelegde beginsel heeft uitgekeerd en hij zal hem daarenboven een gelijkwaardig bedrag moeten betalen. Op verzoek van de werkman kan de rechter evenwel het bedrag van de conventioneel vastgestelde vergoeding verminderen, inzonderheid rekening houdend met de veroorzaakte schade en met de werkelijke duur van de periode tijdens welke het beding werd nagekomen. De rechter kan eveneens, op verzoek van de werkgever een hogere schadeloosstelling toewijzen, onder de verplichting het bewijs te leveren van het bestaan en de omvang van de schade.

Art. 86.§ 1. De bepalingen van artikel 65 zijn toepasselijk op de arbeidsovereenkomst voor bedienden.

Art. 104.In de overeenkomsten waarin het jaarlijks loon ((16.100) EUR) niet te boven gaat, wordt het concurrentiebeding als onbestaande beschouwd. 
  
  (NOTA : het bedrag van 16.100 EUR wordt bij indexering gebracht op 32.886 EUR <VARIA 2013-10-25/01, art. M; Inwerkingtreding : 01-01-2014>)
  
  In de overeenkomsten die in een jaarloon voorzien dat groter is dan dit bedrag, is de geldigheid van elk concurrentiebeding afhankelijk van de drievoudige voorwaarde dat het betrekking heeft op soortgelijke activiteiten, niet verder reikt dan twaalf maanden en beperkt is tot het gebied waarbinnen de handelsvertegenwoordiger zijn activiteit uitoefent.
  Het concurrentiebeding heeft geen uitwerking wanneer hetzij [1 gedurende de eerste zes maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst]1, hetzij [1 na deze periode]1 aan de overeenkomst een einde wordt gemaakt door de werkgever zonder dringende reden of door de handelsvertegenwoordiger om een dringende reden.
  Het concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden gesteld.

Art. 105. Het concurrentiebeding schept ten gunste van de handelsvertegenwoordiger een vermoeden dat hij een cliënteel heeft aangebracht; de werkgever kan eventueel het tegenbewijs leveren.

Art.
106. De forfaitaire vergoeding waarin de overeenkomst voorziet in geval van schending van het concurrentiebeding, mag niet hoger zijn dan een som gelijk aan drie maanden loon.
  De werkgever kan evenwel een hogere vergoeding eisen, mits hij het bestaan en de omvang van het nadeel bewijst.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.