Heeft u vragen omtrent de toepassing van een scheidsrechterlijk beding in een arbeidsovereenkomst? Raadpleeg een advocaat en aarzel niet ons te contacteren. Ons kantoor heeft advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht.


Wat is een scheidsrechterlijk beding?

Betekenis: een scheidsrechterlijk beding is een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin de werkgever en de werknemer er zich toe verbinden om geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst voor te leggen aan scheidsrechters (arbiters) en dus te onttrekken aan de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.


Is een scheidsrechterlijk beding geldig?

Een scheidsrechtelijk beding is enkel geldig indien het gesloten wordt ná het ontstaan van het geschil.

Een scheidsrechtelijk beding is dus ongeldig indien het voorafgaand aan dit geschil (zoals bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst) gesloten wordt. In dat geval blijft de arbeidsrechtbank bevoegd.

Uitzondering: een scheidsrechterlijk beding in de arbeidsovereenkomst is wel geldig voor werknemers die belast zijn met het dagdagelijks beheer van een onderneming of voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor een afdeling of bedrijfseenheid, op voorwaarde dat hun jaarlijks loon hoger is dan 65.771 euro.


Wetgeving

Artikel 13 en 69 Arbeidsovereenkomstenwet

Art. 13. De werknemers en hun werkgevers mogen zich niet vooraf verbinden geschillen die uit de
overeenkomst kunnen ontstaan, aan scheidsrechters voor te leggen.


Art. 69.In afwijking van artikel 13 is het scheidsrechterlijk beding geldig voor de bediende waarvan
het jaarloon hoger is dan ((32 200) EUR) en die met het dagelijks beheer van de
onderneming is belast of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming
beheersverantwoordelijkheid heeft die kan worden vergeleken met die voor de
gehele onderneming. <KB 1984-12-14/33, art. 3, 008> <KB 2000-07-20/66,
art. 1, 046; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  (NOTA : het bedrag van 32.200 EUR wordt bij indexering
gebracht op 65.771 EUR <VARIA 2013-10-25/01, art. M; Inwerkingtreding : 01-01-2014>)