Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Beroepsziekten
facebook facebook
  • Register

ALGEMEEN

De wetten betreffende de beroepsziekten willen enerzijds voorzien in een schadeloosstelling voor beroepsziekten en anderzijds beroepsziekten voorkomen.

Het voordeel van de schadeloosstelling voor beroepsziekten is gewaarborgd:

  • aan de werknemers, die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende de maatschappelijke zekerheid van de werknemers
  • aan leerjongens, leermeisjes en stagiairs ook als zij geen loon ontvangen;
  • aan de leerlingen en studenten die tijdens en door de aard van hun opleiding blootgesteld zijn aan het risico van de beroepsziekte

Werknemers in de overheidssector vallen onder een afzonderlijke wetgeving.


FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN

Het Fonds voor de beroepsziekten is een openbare instelling die rechtspersoonlijkheid geniet en onder staatswaarborg staat. Het staat onder toezicht van de minister van sociale zaken en heeft als taak:

  • schade als gevolg van beroepsziekten vergoeden
  • maatregelen opleggen om beroepsziekten te voorkomen

Het Fonds wordt gefinancierd door bijdragen van werkgevers aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De RSZ maakt deze bedragen over aan het Fonds die op zijn beurt aan rechthebbenden betalingen verricht.


BEROEPSZIEKTE

Een beroepsziekte is een ziekte die

  • het rechtstreekse, maar niet het plotse gevolg is van een min of meer verlengde blootstelling van een werknemer aan een fysisch, chemisch of biologisch risico (bvb de werknemer wordt ziek door het werk omdat hij dagelijkse geringe doses stof of toxische dampen opneemt of omdat hij herhaaldelijk blootgesteld wordt aan lawaai, trillingen)
  • of een ziekte die het gevolg is van de omstandigheden waarin de werknemer zijn beroepsactiviteit uitoefent.

Een beroepsziekte moet duidelijk onderscheiden worden van een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval is het gevolg van een plotse gebeurtenis. Een beroepsziekte wordt veroorzaakt door een langdurig proces door aan bepaalde risico's blootgesteld te worden tijdens de gewone uitoefening van het beroep.


ERKENNING VAN DE BEROEPSZIEKTE

Opdat een ziekte als beroepsziekte kan beschouwd worden (en dus in aanmerking kan komen voor een vergoeding), dient deze ziekte voor te komen op één van de lijsten van erkende beroepsziekten, tenzij de zieke (of zijn rechthebbenden) het bewijs kan leveren dat er tussen de blootstelling aan het beroepsrisico en de ziekte een oorzakelijk verband bestaat.

Lijstsysteem: In België wordt een lijst gehanteerd van erkende beroepsziekten, die is vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Het betreft een lijst van ziektes waarvan wordt aangenomen dat deze door het werk veroorzaakt worden (bvb een ziekte ontstaan door het inademen van asbest)

Open systeem: Een ziekte heeft bovendien ook de mogelijkheid om een erkenning als beroepsziekte te krijgen die niet op deze lijst staat maar die volgens hem het gevolg is van zijn arbeid. Het is dan wel aan het slachtoffer om het oorzakelijk verband te bewijzen tussen de ziekte en de blootstelling. Het verband tussen het beroep en de ziekte moet 'rechtstreeks en determinerend' zijn.


BASISLOON

De lonen die de basis zijn voor de berekening van de beroepsziekte-vergoeding worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Onder basisloon wordt verstaan het loon waarop de werknemer, in de functie waarin hij is tewerkgesteld in de onderneming, recht heeft voor de periode van de vier volle trimesters die de aanvraag voorafgaan. Het brutoloon wordt voor deze berekening beperkt tot 40.927,18 euro. De vergoeding mag niet berekend worden op een jaarloon dat minder is dan 6.439,20 euro. Dit geldt voor leerlingen en minderjarige werknemers.

Het gemiddeld dagloon bedraagt het basisloon gedeeld door 365.


SCHADELOOSSTELLING

Schadeloosstelling voor beroepsziekten (zowel die van het lijstsysteem als het open systeem) is verschuldigd wanneer de door deze ziekte getroffen persoon aan het beroepsrisico van deze ziekte blootgesteld geweest is.

Een vergoeding wordt toegekend in geval van overlijden alsook van tijdelijke en volledige arbeidsongeschiktheid. Een vergoeding kan tevens worden toegekend voor de hulp van derden als de toestand van de zieke de regelmatige hulp van een derde volstrekt noodzakelijk maakt.

De vergoedingsbedragen die worden uitgekeerd door het Fonds zijn vrij vergelijkbaar met deze die worden toegekend in het kader van de arbeidsongevallen.

Het Fonds zal eveneens het aandeel terug betalen van de kosten voor geneeskundige verzorging, prothesen en orthopedische toestellen die verband houden met de beroepsziekten en die volgens de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten laste zijn van de persoon die getroffen wordt of bedreigd door een beroepsziekte.


PREVENTIEVE OPDRACHT VAN HET FONDS

Het Fonds heeft niet alleen tot doel om slachtoffers van beroepsziekten te vergoeden, maar heeft tevens een preventieve opdracht.

Het Fonds neemt maatregelen om beroepsziektes te voorkomen of om beroepsziektes te verergeren. Het Fonds kan daarbij:

  • werknemers verwijderen uit het schadelijk milieu
  • vaccinaties vergoeden van werknemers die in bedreigde beroepen zijn tewerkgesteld (bvb vaccinaties voor verplegend personeel tegen hepatitis)


ZWANGERE WERKNEMERS

Het Fonds centraliseert alle gegevens in verband met de verwijdering van zwangere werknemers, die het worden verstrekt door werkgevers en verzekeringsinstellingen. Deze gegevens zijn: de zwangere werknemer zelf, de werkplaats en de reden waarom het werk schadelijk zou zijn. Het Fonds voert op basis van deze gegevens een statistische analyse uit om de bestaande regelgeving te evalueren en eventueel te verbeteren.

Zwangere vrouwen die verwijderd worden van hun werkplaats, krijgen een daguitkering van het ziekenfonds. Deze uitkering bedraagt 78,237% van het gederfde loon, weliswaar beperkt tot de ZIV-loongrens. Is de verwijdering het gevolg van borstvoeding, dan ontvangen zij een daguitkering van 60% van het gederfde loon (weerom beperkt tot de ZIV-loongrens).


WETGEVING

Wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.