Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Deeltijdse arbeid
facebook facebook
 • Register

Hieronder wordt beschreven hoe de sociale zekerheid van deeltijds werkende werknemers er uit ziet.


ZIEKTEVERZEKERING

Een deeltijdse werknemer heeft net dezelfde rechten op gezondheidszorgen als een voltijdse werknemer op voorwaarde dat zijn tewerkstelling aan de sociale zekerheid is onderworpen en het bedrag dat op de elektronische bijdragebon vermeld wordt voldoende is. Een waarde die te laag is kan worden aangevuld door een persoonlijke bijdrage.

Een deeltijdse werknemer heeft eveneens dezelfde rechten op uitkeringen als een voltijdse werknemer in verhouding tot zijn loon. Deze uitkeringen worden toegekend nadat een wachtperiode is verlopen. Deze wachtperiode bedraagt in principe 6 maanden waarin minstens 120 arbeidsdagen of daarmee gelijkgestelde dagen moeten voorkomen voor de werknemer, of 400 uren arbeid.


JAARLIJKSE VAKANTIE

Deeltijdse werknemers hebben recht op vakantiegeld en vakantiedagen in verhouding tot hun verdiensten en arbeidsprestaties in het vakantiedienstjaar.


KINDERBIJSLAG

Deeltijdse werknemers krijgen dezelfde kinderbijslag als voltijdse werknemers


PENSIOEN

Deeltijdse werknemers zullen net zoals voltijdse werknemers aanspraak kunnen maken op een werknemerspensioen dat in verhouding zal staan tot zijn inkomen en loopbaan.


WERKLOOSHEID

Voorwaarde

In het kader van de werkloosheidsregelgeving is er sprake van een deeltijdse betrekking in het geval van:

 • een arbeidsregeling die minder werkuren omvat dan de normale arbeidsduur in de onderneming
 • of wanneer het loon lager ligt dan het loon voor een voltijds werkweek in de onderneming

Een deeltijdse werknemer kan aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering indien hij binnen een referteperiode een minimum aantal arbeidsdagen kan aantonen. Deze referteperiode en het aantal dagen hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Een werknemer die voltijds werkt, wordt gedacht 26 dagen per maand te werken. Het aantal dagen voor een deeltijdse werknemer dat in aanmerking wordt genomen, gebeurt door het aantal arbeidsuren te delen door 1/6 van de wekelijkse voltijds arbeidsduur in de onderneming. Dit aantal dagen kan nooit meer bedragen dan 26.

Werkloosheidsuitkering

Voor de werkloosheidsuitkering wordt een onderscheid gemaakt volgens de categorie van de deeltijdse werknemer

1. Deeltijdse werknemers van wie de betrekking wordt gelijk gesteld met een voltijdse betrekking

Bepaalde deeltijdse werknemers worden - voor de werkloosheidsuitkering - met een voltijdse werknemer gelijkgesteld indien ze:

 • een gemiddeld maandloon verdienen dat minstens gelijk is aan het referteloon (minder dan 21 jaar: 1.411,71 euro / vanaf 21 jaar : 1.501,82 euro (minimum bruto maandloon))
 • aan de toepassingsvoorwaarden voldoen die op voltijdse werknemers van toepassing zijn
 • als werkzoekende voor een voltijdse betrekking ingeschreven zijn

Dergelijke werknemers zullen aldus bij het einde van hun deeltijdse arbeidsovereenkomst een werkloosheidsuitkering krijgen als ware zij een voltijdse werknemer. Tijdens de deeltijdse tewerkstelling hebben ze wel geen recht op een werkloosheidsuitkering (behalve bij tijdelijke werkloosheid).

2. Deeltijdse werknemers met behoud van rechten

a.
Deeltijdse werknemers met behoud van rechten zijn werknemers die deeltijds te werk gesteld zijn onder de voorwaarde dat ze:

 • minimum 1/3 van een voltijdse betrekking werken
 • aan alle toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden voldoen om uitkeringen als voltijdse werknemer te genieten op het ogenblik dat ze deeltijds beginnen werken zijn
 • een aanvraag ingediend hebben om dit statuut te bekomen binnen de 2 maanden vanaf de start van de deeltijdse betrekking

b.
Om werknemers te motiveren om deeltijds te werken i.p.v. volledig werkloos te zijn, betaalt de RVA aanvullend aan het nettoloon een bedrag uit zodat het inkomen van de werknemer toch hoger is dan een volledige werkloosheidsuitkering. Hoe meer uren de deeltijdse werknemer werkt hoe hoger dit bedrag.

Dit bedrag wordt de inkomensgarantie-uitkering genoemd en moet binnen de 2 maanden vanaf de start van de tewerkstelling aangevraagd worden.

Om recht te hebben op deze inkomensgarantie-uitkering moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • zijn brutomaandloon moet lager zijn dan het referteloon (minder dan 21 jaar: 1.321,60 euro / vanaf 21 jaar: 1.559,38 euro (maximum bruto maandloon))
 • de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van zijn arbeidsregime dient maximaal 4/5 te bedragen van een voltijdse tewerkstelling
 • een aanvraag bij zijn werkgever moet zijn ingediend voor een voltijdse betrekking zodra die in de onderneming zou vrijkomen
 • ingeschreven zijn als voltijdse werkzoekende en beschikbaar zijn voor een voltijdse betrekking op de arbeidsmarkt

Het maandelijks nettobedrag van de inkomstengarantie-uitkering bedraagt: referte-uitkerig + uurtoeslag - nettoloon. De referte-uitkering komt overeen met 26 x de dagelijkse uitkering als voltijdse werkloze.

Deeltijdse werknemers die deze inkomens-garantie niet aanvragen of niet aan de voorwaarden ervoor voldoen, ontvangen geen enkele vergoeding van de RVA tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (tenzij bij tijdelijke werkloosheid).

c.
Deeltijdse werknemers met dit statuut behouden al hun rechten alsof ze voltijdse werknemers zijn.

Dit betekent dat ze na de beëindiging van hun deeltijdse betrekking recht hebben op een uitkering als voltijdse werkloze (en dus op een werkloosheidsuitkering voor alle dagen van de week, behalve de zondag, en dit in principe voor onbepaalde tijd).

Indien een werknemer vrijwillig overstapt van een stelsel van voltijdse arbeid naar deeltijdse tewerkstelling bij dezelfde werkgever, dan heeft hij geen recht op de inkomensgarantie-uitkering. De werknemer heeft hier wel recht op indien deze overstap gebeurt in het kader van een goedgekeurd herstructureringsplan.

3. Vrijwillig deeltijdse werknemers

Het betreft hier werknemers die niet aan de voorwaarden voldoen om gelijkgesteld te worden met een voltijdse werknemer of met een deeltijdse werknemer met behoud van rechten.

Dergelijke werknemers hebben bij de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst recht op een werkloosheidsuitkering die in verhouding staat tot hun prestaties, op voorwaarde dat:

 • ze evenveel halve arbeidsdagen kunnen aantonen als er volledige arbeidsdagen vereist zijn binnen de referteperiode voor voltijdse werknemers
 • ze ofwel minstens 1/3 van een voltijdse betrekking werken of minstens 12 uur per week

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst hebben deze werknemers geen recht op een werkloosheidsuitkering tenzij in geval van tijdelijke werkloosheid of tenzij bij een werkhervatting in een betrekking waarvan het aantal uren lager is dan het aantal arbeidsuren dat in aanmerking wordt genomen om het vorige uitkeringsstelsel te bepalen.

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.