ALGEMEEN

De zorgverzekering is een (Vlaamse) verplichte verzekering die financieel tussenkomt in de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende personen (ongeacht hun leeftijd) in een residentiële voorziening of thuiswonend.

Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van oppasdienst, dagverzorging, gezinshulp, kortverblijf, rustoord- of serviceflat.

Ook voor hulp van familie en vrienden in thuiszorgsituaties is een vergoeding mogelijk (de zogenaamde mantelzorg).


FINANCIERING

De zorgverzekering wordt deels gefinancierd door de overheid en deels met bijdragen van de burger.

Ieder persoon ouder dan 25 jaar en wonend in Vlaanderen dient zich verplicht aan te sluiten bij een erkende zorgkas naar keuze. Zorgkassen worden opgericht door ziekenfondsen (of door bepaalde verzekeringsmaatschappijen). Wie geen zorgkas kiest wordt automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas, die door de OCMW's wordt vertegenwoordigd.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 25 euro per persoon. Personen die een leefloon krijgen of een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering hebben betalen een jaarlijkse bijdrage van 10 euro.


RECHTHEBBENDEN

a.  Twee groepen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming:

Personen in een residentiële voorziening

Elke bewoner van een een woonzorgcentrum (WZC), een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) heeft recht op de zorgvergoeding. Deze vergoeding bedraagt 130 euro per maand.

Thuiswonende personen

Zwaar hulpbehoevende personen die thuis blijven wonen hebben recht op de zorgvergoeding. Deze vergoeding bedraagt eveneens 130 euro per maand. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mantelzorg en professionele zorg.

b. Bewijs van de zorgbehoevendheid:

Het bewijs van zorgbehoevendheid van personen in een residentiële voorziening wordt verstrekt door een verblijfsattest dat door de voorziening of het ziekenfonds wordt afgeleverd.

Het bewijs van zorgbehoevendheid van thuiswonende personen wordt geleverd door een attest waaruit blijkt dat de persoon al als zwaar zorgbehoevend werd erkend in het kader van een andere reglementering. Personen die niet over een dergelijk attest beschikken kunnen toch een zorgvergoeding aanvragen bij een gemachtigde indicatiesteller (zoals het maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de OCMW's en de diensten gezinszorg).

c. Aanvraag

De aanvraag voor personen die kiezen voor mantelzorg of die in een woonzorgcentrum verblijven gebeurt via een standaardformulier dat aan de zorgkas moet worden overgemaakt.

Voor thuiswonende personen gebeurt de aanvraag automatisch vanuit de thuiszorgdiensten via het digitaal platform zorgverzekering.


WETGEVING

Decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering