Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Verlating van familie
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Men is strafbaar voor familieverlating als men is veroordeeld door een rechterlijke beslissing om onderhoudsgeld te betalen aan bepaalde familieleden, en men dat gedurende 2 maanden vrijwillig niet doet.


Een rechterlijke beslissing

Het Openbaar Ministerie moet aantonen dat de verdachte veroordeeld werd door een rechterlijke beslissing om onderhoudsgeld te betalen. 

Dit kan een vonnis zijn van de familierechtbank of een arrest van het hof van beroep (in beroep tegen een vonnis van de familierechtbank).


Waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat

Het moet gaan om een definitieve uitspraak, waartegen dus geen rechtsmiddel meer openstaat.

Dit is het geval wanneer:

 • de beroepstermijn verstreken is (het vonnis is betekend en na een maand werd geen beroep ingesteld)
 • er is geen beroep meer mogelijk; dit is het geval bij een arrest van het hof van beroep (een voorziening in cassatie wordt niet aanzien als een beroepsmogelijkheid)

Het feit dat het vonnis van de familierechtbank al kan uitgevoerd worden (het is uitvoerbaar bij voorraad) betekent niet dat het definitief is, aangezien beroep er tegen mogelijk is.

Het stilzwijgend berusten in een vonnis zorgt er ook voor dat het vonnis definitief is. Dit moet wel ondubbelzinnig kunnen aangetoond worden, zoals door het vrijwillig betalen van het onderhoudsgeld


Een onderhoudsverplichting

Verschillende onderhoudsverplichtingen geven aanleiding tot familieverlating:

 • Onderhoudsverplichtingen aan de echtgenoot, bloedverwanten in neerdalende of opgaande lijn, die behoeftig zijn (bvb. betalen van onderhoudsgeld aan kinderen, ouders, grootouders)

 • Diverse verplichtingen van het Burgerlijk Wetboek (art. 203bis, 206, 207, 301, 303, 336 en 352-14) en het Gerechtelijk Wetboek (art. 1288, 3° en 4°)

  - bijdrage van de ene echtgenoot aan de andere voor het levensonderhoud van de kinderen
  - schoonzonen en schoondochters aan hun behoeftige schoonouders en omgekeerd, voor zolang de aanverwantschap bestaat
  - onderhoudsverplichting aan de echtgenoot na echtscheiding
  - vermoedelijke vaderschap (een kind wiens afstamming aan vaderszijde niet vaststaat kan een alimentatie vorderen van de man die tijdens het wettelijk
    tijdvak van de bevruchting seksuele gemeenschap had met de moeder)
  - onderhoudsverplichting tussen adoptant en geadopteerde
  - de overeengekomen onderhoudsverplichting bij echtscheiding met onderlinge toestemming

 • De echtgenoot die zich vrijwillig geheel of ten delen onttrekt aan de loonmachtiging die de rechter heeft verleend (krachtens art. 203ter, 221, 301§11 Burgerlijk Wetboek en art. 1280, vijfde lid Gerechtelijk Wetboek)

  - als een van de echtgenoten niet voldoende bijdraagt aan de lasten van het huishouden kan de rechter aan de andere echtgenoot machtiging geven om rechtstreeks een deel van het inkomen van de echtgenoot die in gebreke blijft, in ontvangst te nemen
  - deze machtiging is ook mogelijk na een echtscheiding en ten aanzien van bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn

  Voorbeeld: een echtgenoot kan zich onttrekken aan deze loonmachtiging door zijn werk op te zeggen, zodat er geen loon meer is

 • De echtgenoot die tot een onderhoudsverplichting is veroordeeld, vervult vrijwillig niet de formaliteiten die nodig zijn voor de sociale wetgeving waardoor zijn echtgenoot en kinderen beroofd worden van de voordelen waar zij aanspraak op kunnen maken

  Voorbeeld: Een echtgenoot weigert de documenten voor de kinderbijslag in orde te brengen en maakt niet de nodige attesten over, waardoor de andere echtgenoot geen kinderbijslag ontvangt

 • Iedereen die het toezicht op de gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen vrijwillig belemmert, door de nodige documenten niet te bezorgen aan de instanties, door valse of onvolledige aangiften te doen, of door een andere bestemming te geven aan de sociale uitkeringen dan hem opgelegd werd (door personen die hem moeten bijstaan op bevel van de overheid)

  Voorbeeld: De familierechtbank kan een 'controleur' aanstellen om na te gaan hoe de kinderbijslag in een gezin wordt gebruikt, omdat er aanwijzingen zijn dat de kinderbijslag niet voor de kinderen gebruikt wordt en de kinderen in verwaarloosde omstandigheden worden opgevoed. Indien deze controle wordt verhinderd, dan is er ook sprake van familieverlating


De beslissing van de rechtbank wordt niet nageleefd

De beslissing van de rechtbank moet volledig nageleefd worden. Indien de veroordeelde wel een gedeelte betaalt van het onderhoudsgeld, maar niet het volledige bedrag, maakt men zich schuldig aan familieverlating.

Voorbeeld: een man moet een onderhoudsgeld betalen van 250 euro, doch betaalt slechts 200 euro. Zodra hij twee maanden na elkaar slechts 200 euro betaalt, maakt hij zich schuldig aan familieverlating.

De betaling moet gebeuren op de wijze zoals de rechtbank dit heeft vastgesteld.

Voorbeeld: een man moet een onderhoudsgeld van 250 euro betalen aan zijn vrouw voor de kinderen. Hij stort dit bedrag echter op een spaarrekening op naam van de kinderen en niet op een rekening op naam van de vrouw. Ook in dit geval is er sprake van familieverlating.

Ook wanneer de feitelijke omstandigheden gewijzigd zijn moet de rechterlijke beslissing nageleefd worden. Wel kan een vordering worden ingesteld tot aanpassing van deze beslissing.

Voorbeeld: een man moet iedere maand een onderhoudsgeld van 750 euro betalen maar wordt plots werkloos. Hij kan niet op eigen initiatief beslissen om te stoppen met betalen maar moet eerst een nieuwe rechterlijke beslissing krijgen.


Gedurende meer dan 2 maanden

Er is pas sprake van familieverlating indien men gedurende meer dan 2 maanden geen onderhoudsgeld betaalt. Meer dan 2 maanden wil zeggen minstens 3 maanden.

Deze termijn gaat in vanaf het ogenblik dat de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor beroep (1 maand na de betekening bij een vonnis van de familierechtbank of vanaf datum van de uitspraak bij een arrest van het hof van beroep). Zodra de onderhoudsplichtige vanaf dan 3 maanden niet betaalt, is hij schuldig aan familieverlating.

Het is niet nodig dat het 2 of 2 opeenvolgende maanden zijn.

Voorbeeld: Een echtgenoot betaalt het onderhoudsgeld voor zijn kinderen zeer onregelmatig en slaat af en toe een maand over. Zodra hij een derde keer een maand overslaat (al zijn die 3 keer gespreid over een lange periode), is hij schuldig aan familieverlating.

De termijn van 'meer dan 2 maanden' is niet van toepassing voor art. 391 bis lid 3 en 4.

Voorbeeld: een echtgenoot die zich onttrekt aan loonsdelegatie, of de formaliteiten voor de sociale wetgeving niet vervult, of die het toezicht belemmert op de gezinsbijslag, is onmiddellijk strafbaar voor familieverlating.


Vrijwillig

Er is pas sprake van familieverlating indien de onderhoudsplichtige vrijwillig (dus met opzet) de opgelegde verplichtingen niet naleeft. Een bijzonder opzet is dus vereist.

Voorbeeld: de verdachte zegt vrijwillig zijn werk op (of zorgt er voor dat hij om dringende redenen ontslagen wordt), en zorgt er zodoende voor dat hij geen inkomen meer heeft.

Er is daarentegen geen sprake van het vrijwillig in gebreke blijven onderhoudsgeld te betalen indien (i) iemand zijn werk verliest door faillissement van zijn werkgever en en buiten zijn wil onvermogend geworden is, (ii) iemand getroffen is door een zware ziekte waardoor hij niet meer kan werken (of als zelfstandige zijn zaak moet sluiten en zware verliezen lijdt).


Straf

Er is een bijzondere staat van herhaling (art. 391in fine Sw.). De straffen kunnen worden verdubbeld bij een tweede veroordeling binnen de 5 jaar na de eerste veroordeling.

Er zijn geen rechtvaardigingsgronden, verschoningsgronden, verzachtende of verzwarende omstandigheden in de wet opgenomen.

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.