Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Aantasting minderjarigen, kwetsbare personen en van het gezin
facebook facebook
 • Register

Het verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of kwetsbare personen

Hieronder vat niet alleen het effectief achterlaten van een kind (bvb te vondeling leggen), maar ook het achterlaten van een bejaarde die niet meer voor zichzelf kan zorgen zonder in enige hulp te voorzien.

Niet alleen het achterlaten op een verlaten plaats, maar ook het achterlaten onder hoede van bepaalde mensen, die dit niet aanvaard hebben, maakt het misdrijf van verlating uit. Het is een verzwarende omstandigheid als het kind of de persoon, als gevolg van deze verlating, ziek wordt of gewond geraakt.

Als een vader, een moeder of de adoptanten hun kind niet in een behoeftige toestand achterlaten (ook al wordt het niet alleen gelaten), en weigeren het weer bij zich te nemen, of als ze weigeren voor zijn onderhoud te betalen als ze het bij een andere persoon hebben achtergelaten of als het door de rechtbank aan een ander persoon is toevertrouwd, dan is dit eveneens strafbaar.

Voorbeeld: een ouder weigert de kinderopvang of onthaalmoeder te betalen.


Het opzettelijk onthouden van voedsel of verzorging

Het opzettelijk onthouden van voedsel of verzorging aan een minderjarige of kwetsbare persoon, die niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, zodat de gezondheid van die persoon in het gevaar komt, is strafbaar (art. 425 Sw.). 

Het is een verzwarende omstandigheid als hierdoor ernstige gevolgen ontstaan, zoals ziekte, verwondingen of de dood.

Voorbeeld: het op basis van een geloofsovertuiging weigeren dat een kind een operatie mag ondergaan, waardoor diens leven in het gevaar komt.

Ook de nalatigheid van diegenen die de bewaring hebben over deze kinderen en personen, en hen daardoor niet voldoende verzorging gegeven hebben, zodat hun gezondheid in het gedrang werd, is strafbaar.

Voorbeeld: Kinderen ongezonde voeding geven, niet voldoende (hygiënisch) verzorgen etc.

Ook hier kan het gevolg van de nalatigheid een verzwarende omstandigheid zijn. Het is een verzwarende omstandigheid als de misdrijven gepleegd zijn tegen bloedverwanten in de opgaande lijn of adoptanten, of door vader, moeder adoptant of enige andere persoon die gezag heeft over het slachtoffer, of de bewaring ervan (art. 427 Sw.).


Ontvoering en verberging van minderjarigen en kwetsbare personen

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • de minderjarige is jonger dan 12 jaar
 • de minderjarige is ouder dan 12 jaar of een kwetsbaar persoon, maar de ontvoering gebeurde met list, geweld of bedreiging
 • er is ziekte, verwonding of verminking opgetreden tegen gevolge van de ontvoering
 • de dood is opgetreden ten gevolge van de ontvoering

Het bijhouden van een ontvoerde minderjarige of kwetsbare persoon geeft dezelfde straf als de ontvoering zelf.

Er is een strafverminderende verschoningsgrond als de ontvoerde minderjarige of kwetsbaar persoon binnen de 5 dagen vrijwillig wordt teruggegeven.


Het niet afgeven van kinderen

Onder dit misdrijf wordt verstaan: het niet willen teruggeven van een minderjarige beneden de 12 jaar aan de personen die het recht hebben hem op te eisen. Een verzwarende omstandigheid is wanneer dit gedurende meer dan 5 dagen het geval is, en wanneer het kind buiten België wordt verborgen gehouden

Voorbeeld: een pleegmoeder die jaren voor een kind gezorgd heeft, wil het niet meer teruggeven aan de ouders

De vader of de moeder zijn strafbaar in het geval van:

 • de ontrekking van het minderjarig kind aan rechtsvervolging (bvb. het kind niet laten verschijnen voor de jeugdrechtbank)
 • of de ontrekking aan de bewaring van personen aan wie het door de overheid is toevertrouwd (bvb. het kind weghalen uit een instelling waar het is geplaatst)
 • het niet afgeven aan personen die het recht hebben het op te eisen (bvb. de vader geeft het kind niet aan de moeder)
 • ontvoering, zelfs met zijn toestemming (bvb. de vader haalt een kind af aan school en vertrekt ermee op reis naar het buitenland; dit gebeurt zonder de toestemming van de moeder aan wie het kind is toegewezen)
 • ze deze feiten plegen met de volgende verzwarende omstandigheden (i) de ontvoering duurt meer dan 5 dagen, (ii) de ouders houden het kind vast buiten België, (iii) de ouders zijn uit de ouderlijke macht ontzet
 • ze deze feiten plegen gedurende een echtscheidingsprocedure (Bvb. schending van de bezoeksregeling opgelegd in een vonnis van de familierechtbank in het kader van voorlopige maatregelen)

Hiervoor is wel een uitvoerbare rechtelijke beslissing nodig (die niet kracht van gewijsde dient te hebben).


Gebruik van kinderen en van kwetsbare personen met het oog op het plegen van een misdaad of wanbedrijf

Iedereen die een minderjarige gebruikt om een misdaad of wanbedrijf te plegen, wordt gestraft met de straf die op die misdaad of dat wanbedrijf staat, maar het minimum van deze straf wordt verhoogd.

Voorbeeld: een minderjarige meenemen om in te breken in een woning aangezien deze door kleine openingen naar binnen kan sluipen

Het minimum van de straf wordt nog meer verhoogd:

 • als het om een minderjarige jonger dan 16 gaat
 • wanneer misbruik wordt gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie waar de minderjarige zich in bevindt (bvb. de ouders van het kind zijn werkloos en hebben het financieel moeilijk, en een zeer grote vergoeding wordt beloofd)
 • als de dader vader of moeder van de minderjarige is, of een andere bloedverwant in de opgaande lijn, adoptant of een persoon die gezag heeft over de minderjarige of hem onder zijn bewaring hebben (bvb. een vader neemt zijn zoon mee op een inbraak; een leraar verplicht een leerling om hem te helpen bij zedenfeiten)
 • als men er een gewoonte van maakt om minderjarigen hiervoor aan te trekken of te gebruiken (bvb. een leraar verplicht één voor één zijn leerlingen om hem te helpen bij zedenfeiten)


Aantasting van de persoonlijke levenssfeer van minderjarigen

Het is strafbaar om het verslag van de debatten voor de jeugdrechtbank/familierechtbank, bij de onderzoeksrechter, het hof van beroep, te publiceren en te verspreiden door boeken, pers, film, radio, tv of op enig andere wijze.

Enkel de motieven en het beschikbaar gedeelte van een rechterlijke beslissing kunnen worden gepubliceerd. Bij bepaald beslissingen mag de identiteit van de minderjarige die wordt vervolgd of ten aanzien van wie een maatregel genomen wordt, niet blijken.


Lokken van minderjarigen op internet met het oog op het plegen van een misdaad of wanbedrijf

Een meerderjarige die, door middel van informatie- en communicatietechnologie communiceert met een minderjarige (kennelijk of vermoederlijk minderjarige) om het plegen van een misdrijf ten aanzien van hem te vergemakkelijken, is strafbaar:

 • als hij over zijn identiteit, leeftijd of hoedanigheid heeft gelogen
 • als hij op discretie de nadruk heeft gelegd
 • als hij een geschenk of voordeel heeft voorgespiegeld

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.