Misdrijf

Onder foltering wordt verstaan: elke opzettelijke onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstige en vreselijke lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt.

Onmenselijke behandeling is de behandeling waardoor een persoon ernstig geestelijk of lichamelijk leed wordt toegebracht om:

 • van hen inlichtingen te verkrijgen
 • bekentenissen af te dwingen
 • hem te straffen
 • druk op hem of derden uit te oefenen
 • hem of derden te intimideren

Onterende behandeling is elke behandeling die in hoofde van het slachtoffer of van derden een ernstige krenking of aantasting van de menselijke waardigheid uitmaakt.

Verzwarende omstandigheden bij foltering en onmenselijke behandeling zijn:

1) Als de daden zijn gepleegd:

 • door een openbare ambtenaar, drager of agent van de openbare macht in de uitoefening van zijn beroep
 • op een persoon die ten gevolge van zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek, onvolwaardigheid of wegens een precaire toestand bijzonder kwetsbaar is of een minderjarige
  - door de vader, moeder of andere bloedverwanten in opgaande lijn
  - door enig ander persoon die gezag over hem heeft of hem onder zijn bewaring heeft
  - door een meerderjarig persoon die occasioneel of gewoonlijk met het slachtoffer samenleeft

2) Als de gevolgen van de behandeling zijn:

 • een ongeneeslijk lijkende ziekte
 • blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid
 • volledig verlies van een orgaan of het gebruik van een orgaan
 • zware verminking
 • de dood

Foltering of onmenselijke behandeling kan nooit verantwoord worden door het bevel van een meerdere of van een gezag. Ook de noodtoestand kan foltering niet verantwoorden.


Straf

Onterende behandeling wordt bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete.