Misdrijf

Iedereen die eender welke vorm van verminking van de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, is strafbaar (art. 409 Sw.).

Verzwarende omstandigheden hierbij zijn:

 • wanneer dit bij een minderjarige gebeurt
 • als de verminking een ongeneeslijk lijkende ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt
 • wanneer de verminking gepleegd is zonder het oogmerk om te doden, maar toch de dood heeft veroorzaakt
 • als de verminking gepleegd is om een minderjarige of een persoon die uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien, uitgevoerd door:
  - vader, moeder of andere bloedverwanten in opgaande lijn
  - een ander persoon die gezag heeft over de minderjarige of de onbekwame
  - een persoon die haar onder zijn bewaring heeft
  - een persoon die gewoonlijk of occasioneel samenwoont met de minderjarige