Algemeen

Een algemene verbeurdverklaring van de goederen van een persoon is verboden door de Grondwet (art. 17 G.W.). Vandaar dat als bijkomende straf enkel een bijzondere verbeurdverklaring kan worden uitgesproken.

Indien de rechter de bijzonder verbeurdverklaring beveelt, dan wordt het eigendomsrecht van bepaalde en duidelijk aangewezen goederen die met het gepleegde misdrijf te maken hebben aan de Staat overgedragen. 


Welke zaken komen in aanmerking voor bijzonder verbeurdverklaring?

De wet voorziet dat drie soorten van zaken het voorwerp kunnen uitmaken van een bijzondere verbeurdverklaring (art. 42 Sw.):

  1. Zaken die het voorwerp uitmaken, gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van een misdrijf, indien deze goederen eigendom zijn van de veroordeelde

    Voorbeeld: Het inbrekersmateriaal waarmee iemand een inbraak heeft gepleegd, het wapen waarmee naar iemand geschoten is etc.

  2. Zaken die uit het misdrijf voortvloeien. Het betreft hier de goederen die effectief uit een misdrijf voorkomen, en dus niet de gestolen goederen zelf

    Voorbeeld: Namaak euro biljetten die iemand in omloop brengt.

  3. De vermogensvoordelen die rechtstreeks verkregen zijn door het misdrijf, dan wel de goederen en waarden die in de plaats daarvan zijn gesteld, alsook de inkomsten uit de belegde voordelen

    Voorbeeld: Geld dat werd verdiend met drugshandel, alsook roerende en onroerende goederen die met dat geld werden aangekocht


Wanneer wordt de bijzondere verbeurdverklaring uitgesproken?

De zaken uit de eerste en tweede categorie worden bij wanbedrijven en misdaden altijd uitgesproken. Bij overtredingen is dat enkel het geval als de wet deze bijzondere straf voorziet bij de desbetreffende overtreding.

De zaken uit de derde categorie kunnen bij alle misdrijven uitgesproken worden. De rechtbank kan dit wel niet ambtshalve doen. Het openbaar Ministerie dient dit schriftelijk te vorderen. Indien deze voordelen niet meer in het bezit zijn van de veroordeelde, dan mag de rechtbank deze voordelen ook in geldwaarde ramen en die geldwaarde verbeurd verklaren.

Soms komt het voor dat zaken die uiteindelijk het voorwerp uitmaken van een bijzondere verbeurdverklaring, al tijdens het strafonderzoek in beslag genomen worden. Evenwel staat een dergelijk beslag volledig los van de bijzondere verbeurdverklaring zelf. De inbeslagname is enkel een onderzoeksmaatregel die ook vaak tot doel heeft om zaken die als bewijsmateriaal kunnen dienen aan de strafrechter voor te leggen. Deze inbeslagname is dus enkel tijdelijk en kan enkel definitief worden indien de strafrechter de bijzondere verbeurdverklaring ervan uitspreekt.

Daarnaast kan de bijzondere verbeurdverklaring ook een beveiligingsmaatregel zijn. De bijzondere verbeurdverklaring is dan geen bijkomende straf maar enkel bedoeld om goederen die schadelijk of gevaarlijk geacht worden te vernietigen of onbruikbaar te maken. Een aantal wetsartikelen voorziet een dergelijke vorm van verbeurdverklaring. Bijzonder aan deze verbeurdverklaring is dat deze ook kan gebeuren als de veroordeelde niet de eigenaar is van de goederen. Het kan zelfs worden opgelegd ook al werd de dader nooit veroordeeld, bijvoorbeeld door overlijden van de verdachte of door verjaring van de feiten. (Voorbeeld: de verbeurdverklaring en vernietiging van verboden wapen (art. 8 Wapenwet ).